BAZA REZULTATÓW | OPIS REZULTATU


Rezultat

Nazwa rezultatu Pozarządowy Ośrodek Kariery. Modelowa instytucja promocji i wspierania zatrudnienia w III sektorze

Opis rezultatu:

Pozarządowy Ośrodek Kariery to modelowa instytucja kompleksowo wspierająca i promująca trzeci sektor gospodarki (organizacje pozarządowe, organizacje typu non-profit) jako rynek pracy. To agencja pośrednictwa pracy i praktyk oraz wolontariatu, działającą na potrzeby sektora organizacji pozarządowych. Do jej zadań należy promowanie III sektora jako rynku pracy oraz dostarczanie usług poradnictwa zawodowego, uwzględniających potrzeby działających w tym sektorze instytucji. Doradcy Ośrodka przekazują informacje na temat możliwości podjęcia pracy w organizacjach pozarządowych, pomagają w kwestiach kierunku rozwoju zawodowego oraz udzielają wsparcia merytorycznego i organizacyjnego. Oferta skierowana jest do osób bezrobotnych lub poszukujących możliwości odbycia stażu. Pozarządowy Ośrodek Kariery to miejsce wymiany informacji oraz wsparcia rozwoju zawodowego. Jego usługi są bezpłatne, zarówno dla poszukujących pracy, jak i pracodawców.


Jedną z części składowych omawianego rezultatu jest profil przygotowania zawodowego młodych liderów społecznych działających na rzecz organizacji pozarządowej (asystent lidera, lider organizacji). Profil został przygotowany w oparciu o badania dotyczące poszukiwanych kwalifikacji pracowników i obejmuje: moduł szkoleniowy (podstawy prawne, źródła finansowania, pozyskiwanie środków unijnych i publicznych, wykorzystanie zasobów organizacji itp.), staż w wybranej organizacji oraz sześciomiesięczny okres zatrudnienia subsydiowanego. Profil przygotowania zawodowego opiera się na relacji mistrz-uczeń, czyli na bezpośredniej, bliskiej współpracy między liderem organizacji a jego asystentem. Druga część rezultatu to program edukacyjny „Kariera po europejsku. Pracuj z pasją.", który powstał na bazie przygotowanych materiałów telewizyjnych. Jego celem jest atrakcyjna i przekrojowa prezentacja III sektora jako miejsca rozwoju zawodowego. Program prezentuje ścieżki kariery, indywidualne zaangażowanie liderów organizacji oraz możliwości osiągnięcia celów osobistych i zawodowych w ramach organizacji społecznej. Dostęp do programu oraz do scenariusza warsztatów możliwy jest za pośrednictwem wortalu. Kolejna część rezultatu to Poradnik Lidera Społecznych Przemian „Mogę, więc jestem". Jest to narzędzie zachęcające i przygotowujące do podjęcia pracy zawodowej w III sektorze. Publikacja ta zawiera praktyczne informacje na temat zaangażowania się w działania organizacji pozarządowych oraz na temat doświadczeń osób, które przebyły drogę od wolontariusza do pracownika. Poradnik jest dostępny zarówno w formie drukowanej, jak i elektronicznej. Ostatni element rezultatu to wortal (serwis internetowy) poświęcony tematyce trzeciego sektora, adresowany zarówno do osób poszukujących pracy, jak i do pracowników organizacji. Zawiera m.in.: bazę dobrych praktyk w III sektorze, kursy ekonomii społecznej, przydatne linki, materiały szkoleniowe oraz forum wymiany informacji.


Rezultat lub jego poszczególne elementy mogą być wykorzystywane przez organizacje pozarządowe, instytucje szkoleniowe, jednostki administracji rządowej, instytucje działające na rzecz rynku pracy (Urzędy Pracy), jednostki samorządu terytorialnego, partnerów społeczno-gospodarczych, instytucje działające na rzecz grup zagrożonych wykluczeniem społecznym oraz ośrodki edukacyjne i szkoleniowe (uczelnie wyższe, instytucje doradztwa zawodowego). Działania, a tym samym nakłady, konieczne do wdrożenia rezultatu są związane z uruchomieniem Pozarządowego Ośrodka Kariery (przygotowanie lokalu, wpis do rejestru agencji zatrudnienia, opłacenie doradcy, stworzenie bazy kandydatów, promocja), kosztami stworzenia pełnego cyklu przygotowania zawodowego, kosztami przygotowania materiałów edukacyjnych oraz uruchomienia wortalu. Poszczególne elementy składowe rezultatu mogą być wykorzystywane osobno.


Rezultat został przygotowany w ramach PIW EQUAL

Numer projektu D0190
Opracowanie rezultatu

Administrator