BAZA REZULTATÓW | OPIS REZULTATU


Nazwa rezultatu System wsparcia inicjatyw ekonomii społecznej - z uwzględnieniem aktywnego uczestnictwa osób bezrobotnych i marginalizowanych - wdrażany w trzech środowiskach lokalnych: gminie wiejskiej, gminie miejskiej oraz dużym mieście wojewódzkim.

Opis rezultatu:

Lokalny system wsparcia jest realizowany w oparciu o ideę wzajemnej pomocy, z udziałem osób i grup wykluczonych społecznie. Pozwala on budować nowe formy współpracy pomiędzy instytucjami a grupami społecznymi, dotychczas zamkniętymi w swoich strukturach (Centrum Ekonomii Społecznej), wpływa na rozbudzenie aktywności społeczności lokalnej oraz daje możliwości rozwoju nowych instytucji i różnorodnych form przedsiębiorczości społecznej we wspólnocie lokalnej.


W skład systemu wchodzi mechanizm budowania partnerstwa lokalnego, który opiera się na przyciągnięciu uwagi lokalnych podmiotów do nowych sposobów rozwiązywania problemów dotykających daną społeczność. Model ten wymaga powołania lub wyznaczenia organizacji lidera, wypracowywania programu działania partnerstwa lokalnego, stworzenia klubu integracyjnego w gminie i grup samokształceniowych dla liderów. Ponadto system obejmuje również program oraz metodę nieformalnej edukacji dla dorosłych, realizowanej w grupach samokształceniowych. Pierwszym etapem kształcenia jest uczestnictwo w programie edukacji liderów ekonomii społecznej, który przygotowuje ich m.in. do budowania partnerstwa, rozwiązywania lokalnych problemów oraz funkcjonowania w ramach instytucji ekonomii społecznej. Następnie liderzy prowadzą podobne zajęcia samokształceniowe w swoich wspólnotach lokalnych (dostępne są odpowiednie materiały edukacyjne). Kolejny element systemu to model funkcjonowania Centrum Ekonomii Społecznej - czyli wyspecjalizowanej instytucji społecznej, która prowadzi systemowe działania na rzecz powoływania i wspierania inicjatyw ekonomii społecznej w środowiskach lokalnych oraz wypracowywania metod finansowania i współpracy z lokalnymi partnerami, szczególnie z sektorem biznesu. Centrum przygotowuje beneficjentów ostatecznych do funkcjonowania na rynku pracy i tworzenia podmiotów ekonomii społecznej, udzielając im prawnego, finansowego i księgowego wsparcia. CES poszukuje nisz rynkowych, w których mogłyby działać przedsiębiorstwa społeczne i spółdzielnie lokalne, a ponadto zapewnia promocję produktów i usług oferowanych przez te podmioty. Centrum stanowi również platformę integracji i wzajemnego wsparcia przedsiębiorstw społecznych oraz spółdzielni lokalnych, która zapewnia kontakt z instytucjami i organizacjami działającymi na rynku pracy (Ośrodkami Pomocy Społecznej, parafiami, organizacjami pozarządowymi, jednostkami samorządu lokalnego, partnerami biznesowymi, mieszkańcami danej wspólnoty lokalnej, szkołami oraz spółdzielniami mieszkaniowymi). Ostatni element lokalnego systemu wsparcia to mechanizm tworzenia przedsiębiorstw społecznych. Przedsiębiorstwa powstają przy współudziale partnerstw lokalnych oraz Centrów Ekonomii Społecznej. Model obejmuje mechanizmy tworzenia miejsc pracy oraz metody usamodzielnienia się powstałych podmiotów gospodarczych, a także określa rolę i zakres działania przedsiębiorstwa w środowisku lokalnym.


Z rezultatu mogą korzystać samorządy lokalne, organizacje pozarządowe, przedsiębiorstwa społeczne (spółdzielnie socjalne, spółdzielnie mieszkaniowe, spółdzielnie pracy), przedsiębiorstwa i firmy prywatne lub instytucje edukacyjne. Wdrożenie systemu wymaga wyłonienia organizacji lidera, zgromadzenia partnerów lokalnych, przeszkolenia lokalnych liderów, pozyskania bazy dla utworzenia klubu integracyjnego, zatrudnienia animatora, a także opracowania programów przeciwdziałania bezrobociu i wykluczeniu społecznemu oraz przygotowania wniosków o ich dofinansowanie. Istotne jest również przygotowanie grup samokształceniowych w środowisku lokalnym, utworzenie Centrum Ekonomii Społecznej, powołanie spółdzielni i przedsiębiorstw społecznych oraz promocja różnorodnych form współpracy. Koszty wdrożenia rezultatu na poszczególnych etapach mogą ulec zmniejszeniu dzięki m.in.: pomocy wolontariuszy, darowiznom czy korzystaniu z pomieszczeń oferowanych przez gminy.


Rezultat został przygotowany w ramach PIW EQUAL

Numer projektu D0104
Opracowanie rezultatu

Administrator