BAZA REZULTATÓW | OPIS REZULTATU


Nazwa rezultatu Model pracy animatora - opiekuna osób najbardziej zagrożonych wykluczeniem społecznym

Opis rezultatu:

Opracowany model wsparcia polega na utworzeniu grupy animatorów - osób posiadających odpowiednie wykształcenie i predyspozycje zawodowe, które po ukończeniu specjalistycznych szkoleń obejmują indywidualną opiekę nad wyłonionymi grupami beneficjentów zagrożonych wykluczeniem społecznym. Animatorzy pracują niezależnie od zbiurokratyzowanych struktur publicznych służb zatrudnienia, dzięki czemu mogą działać bardziej elastycznie i adekwatnie do potrzeb beneficjentów. Animator zapewnia wsparcie psychologiczne nie tylko beneficjentom ostatecznym, ale także ich rodzinom oraz osobom z najbliższego otoczenia. Proces wsparcia grup wykluczonych jest wzmacniany przez współpracę ze społecznością lokalną, samorządami i przedsiębiorcami (Partnerstwo Lokalne). Istotą modelu jest zintegrowanie oddziaływań motywacyjnych, edukacyjnych, socjalnych i finansowych.


W ramach rezultatu przygotowano szereg narzędzi umożliwiających wdrożenie modelu pracy animatora. Jednym z nich jest system rekrutacyjny i wielomodułowy program szkoleniowy dla przyszłych animatorów (wraz z podręcznikiem, zeszytem ćwiczeń i programami aktywizacji zawodowej). Zajęcia szkoleniowe obejmują zagadnienia dotyczące IT, psychologii, pracy socjalnej z elementami pedagogiki, problemów rynku pracy i aktywnych metod poszukiwania pracy, ekonomii i przedsiębiorczości. Na potrzeby modelu powstały nowatorskie metody badania rynku województwa podkarpackiego w formie raportów i publikacji, które umożliwiają szybkie dotarcie do beneficjentów i opracowanie spójnego oraz efektywnego pakietu szkoleń dla wybranych grup zagrożonych wykluczeniem społecznym. Ważną częścią modelu jest nowa struktura organizacyjna - Partnerstwo Lokalne, w skład którego wchodzą przedstawiciele lokalnych instytucji zajmujących się osobami bezrobotnymi, np. Urzędów Pracy, jednostek samorządu terytorialnego (instytucje gminne, powiatowe i wojewódzkie), Ośrodków Pomocy Społecznej, Centrów Integracji Społecznej, Centrów Pomocy Rodzinie, organizacji pozarządowych, agencji zatrudnienia oraz przedsiębiorców. Współpraca w ramach Partnerstwa Lokalnego umożliwia bardziej efektywne wykorzystanie dostępnych środków, wspólne rozwiązywanie problemów lokalnego ryku pracy i udzielanie wsparcia animatorom w ich codziennych działaniach. Częścią projektu jest pakiet indywidualnego wsparcia beneficjentów ostatecznych, obejmujący m.in. spersonalizowane plany działania, poradnictwo psychologiczne, poradnictwo zawodowe oraz działania o charakterze socjalnym. Ostatnim elementem rezultatu jest model współpracy z pracodawcami, w ramach którego stosowana jest procedura pozyskiwania informacji o potrzebach lokalnych zakładów pracy w zakresie zatrudnienia oraz kształcenia przyszłych pracowników.


Rezultat może zostać dostosowany do potrzeb różnych grup docelowych w dowolnym regionie kraju. W proces wdrożenia modelu mogą się zaangażować instytucje pracujące z osobami dyskryminowanymi na rynku pracy: publiczne i niepubliczne służby zatrudnienia, jednostki administracji samorządowej, Ośrodki Pomocy Społecznej, organizacje pozarządowe, fundacje, stowarzyszenia, agencje (np. Agencja Rozwoju Regionalnego), uczelnie wyższe, placówki szkoleniowe i sami przedsiębiorcy. Rezultat może być wdrażany w całości lub częściowo i realizowany zarówno na obszarze poszczególnych miast, gmin bądź osiedli, jak również w skali całego kraju. Koszty wdrożenia, obejmujące m.in. rekrutację, szkolenie i wynagrodzenie animatorów, przygotowanie ich miejsca pracy, organizację kursów dla bezrobotnych oraz wsparcie socjalne, mogą być finansowane lub współfinansowane z wykorzystaniem środków publicznych, środków z funduszy unijnych, sponsorów lub opłat samych studentów. Koszty szkoleń można obniżyć dzięki wykorzystaniu wiedzy i doświadczenia etatowych pracowników instytucji wdrażających model. Wysokość kosztów jest uzależniona również od obszaru pracy animatora, zakresu terytorialnego, liczebności i rodzaju grupy docelowej.


Rezultat został przygotowany w ramach PIW EQUAL

Numer projektu A0608
Opracowanie rezultatu

Administrator