BAZA REZULTATÓW | OPIS REZULTATU


Nazwa rezultatu Wieloaspektowy system szkoleń zawodowych i przedsiębiorczości przygotowujący skazanych do wejścia na otwarty rynek pracy

Opis rezultatu:

Spośród osób opuszczających zakłady karne jedynie 10-15% otrzymuje stałe zatrudnienie. Oprócz wysokiego bezrobocia czy obaw pracodawców związanych z zatrudnianiem byłych więźniów na taki stan rzeczy wpływa również niski poziom wykształcenia skazanych. Osoby skazane często nie posiadają dokumentacji doświadczenia zawodowego ani wymaganego stażu pracy. Niniejszy rezultat umożliwia zmianę tej niekorzystnej sytuacji. Wieloaspektowy system szkoleń zawodowych i przedsiębiorczości, przygotowujący skazanych do wejścia na otwarty rynek pracy jest procesem, który rozpoczyna się od właściwego naboru beneficjentów i obejmuje kursy zawodowe i kursy aktywizujące, których celem jest podniesienie u skazanych kompetencji społecznych, zwiększenie motywacji do podjęcia pracy oraz nabycie umiejętności poruszania się na otwartym rynku pracy. Proces edukacyjny jest wzmacniany przez działania wychowawcze, pracę z rodziną beneficjenta, współpracę ze społecznością lokalną oraz przedsiębiorcami. Istotą projektu jest integralne oddziaływanie szkoleniowe i wychowawcze na byłych więźniów. Proponowane rozwiązanie umożliwia zmianę systemu przygotowania zawodowego skazanych i ułatwia tworzenie sprawnego systemu organizacji oraz zarządzania szkoleniami zawodowymi dla skazanych. Rozwiązanie przyczynia się do podniesienia kwalifikacji i zdobycia umiejętności zawodowych beneficjentów, a tym samym do zwiększenia ich szans na znalezienie zatrudnienia (lub samozatrudnienia) na otwartym rynku pracy. Przedstawiciele służb penitencjarnych mogą skorzystać z materiałów ułatwiających pracę ze skazanymi i umożliwiających zwiększenie efektywności procesu resocjalizacji: podręczników metodycznych, programów kursów zawodowych lub narzędzi zarządzania szkoleniami.


W skład systemu wchodzą programy szkoleń zawodowych (zwiększona liczba zajęć praktycznych) kończących się egzaminami zewnętrznymi. Kursy pogrupowane są w bloki tematyczne, tworzące logiczny ciąg edukacyjny. Przygotowano również podręcznik metodyczny, materiały szkoleniowe oraz program szkoleń z zakresu przedsiębiorczości. System zawiera kryteria i opis procesu rekrutacji skazanych, moduły penitencjarnej bazy danych, umożliwiającej sprawne zarządzanie szkoleniami (rekrutacja, przebieg danego kursu, ścieżka beneficjenta, referencje, pomoc postpenitencjarna), oraz portfolio dokumentujące umiejętności zdobyte w ramach szkoleń. Model uwzględnia również narzędzia ewaluacji szkoleń (kwestionariusze, baza), a także system monitoringu skazanych na otwartym rynku pracy, który umożliwia bieżącą kontrolę jakości przygotowania zawodowego.


System szkoleń może być adaptowany przez jednostki penitencjarne w całym kraju. Podczas wdrażania konieczne jest nawiązanie współpracy między więzieniami i podmiotami zewnętrznymi - organizacjami pozarządowymi, jednostkami samorządu terytorialnego lub przedsiębiorcami - co zwiększa skuteczność programu. Niezbędna jest również koordynacja działań pomiędzy okręgowymi Inspektoratami Służby Więziennej (w celu wykorzystania dostępnej bazy szkoleniowej) i zatrudnienie osoby odpowiedzialnej za pozyskiwanie środków zewnętrznych na finansowanie projektu. Wdrożenie projektu obejmuje między innymi prowadzoną wśród potencjalnych beneficjentów akcję informacyjną, prezentującą dobre praktyki z zakresu przygotowania skazanych do wejścia na rynek pracy.

 


Rezultat został przygotowany w ramach PIW EQUAL

Numer projektu A0546
Opracowanie rezultatu

Administrator