BAZA REZULTATÓW | OPIS REZULTATU


Nazwa rezultatu Obniżenie zagrożenia wykluczeniem społecznym poprzez zapewnienie zatrudnienia na stanowiskach zgodnych z oczekiwaniami pracodawców, kształcenie w kierunku zgodnym z podjętą pracą zawodową oraz uczestnictwo w warsztatach psychologiczno-socjologicznych

Opis rezultatu:

Wdrożenie rezultatu służy jest przeciwdziałaniu zjawisku wykluczenia społecznego osób bezrobotnych poprzez pomoc w zdobyciu zatrudnienia, wsparcie szkoleniowe oraz organizację warsztatów psychologiczno-socjologicznych. Rezultat opiera się na działaniu wielotorowym - łączy pracę zawodową, kształcenie i szkolenia, a tym samym jest bardziej skuteczny i efektywny od dotychczas stosowanych praktyk. Po ukończeniu szkoleń uczestnicy programu zyskują doświadczenie zawodowe i odpowiednią wiedzę teoretyczną, co znacznie zwiększa ich szanse na zdobycie zatrudnienia. W ramach proponowanego rozwiązania beneficjenci podejmują pracę zawodową (umowa o pracę), a koszty ich utrzymania jako pracowników przez dwa lata pokrywane są przez instytucje wdrażające model (zatrudnienie subsydiowane). W czasie zatrudnienia beneficjenci biorą udział w szkoleniach zawodowych, zgodnych z wymogami zajmowanego przez nich stanowiska, oraz w warsztatach psychologiczno-socjologicznych. Po upływie dwóch lat pracodawcy są zobowiązani do zatrudnienia ich przez co najmniej rok - przy wykorzystaniu wyłącznie środków własnych. Dzięki temu decyzje o przyjęciu do pracy poszczególnych osób są w pełni świadome (pracodawcy poznają ich możliwości w trakcie wykonywania rzeczywistych obowiązków zawodowych), a beneficjenci zyskują zatrudnienie co najmniej na 3 lata.


Elementami pomocniczymi modelu są: strategia wdrażania (opis, wskazówki), procedura pozyskiwania informacji o potrzebach lokalnych zakładów pracy w zakresie zatrudniania oraz kształcenia przyszłych pracowników, program szkolenia psychologiczno-socjologicznego dla osób zagrożonych wykluczeniem społecznym z powodu długotrwałego bezrobocia oraz wzory formularzy, druków i dokumentów dla pracowników i pracodawców.


Rezultat może być wykorzystany przez instytucje i organizacje dysponujące środkami na walkę z bezrobociem, ubóstwem i wykluczeniem społecznym: Urzędy Pracy, Centra Integracji Społecznej, Ośrodki Pomocy Społecznej, jednostki samorządu terytorialnego, Centra Pomocy Rodzinie lub organizacje pozarządowe. Kumulacja środków pochodzących z kilku instytucji pomocowych pozwala na objęcie kompleksowym wsparciem większej liczby osób. W oparciu o działania podejmowane przez współpracujące podmioty może powstać zespół lub forum ds. ograniczania bezrobocia, dysponujące własnym budżetem. W działania partnerstwa warto włączyć szkoły posiadające uprawnienia do prowadzenia kształcenia zawodowego, które mogą łatwo dostosować kierunki kształcenia do bieżących potrzeb edukacyjnych. Zanim rezultat zostanie wdrożony, konieczne jest zebranie informacji o potrzebach lokalnego rynku pracy oraz wybór odpowiednich przedsiębiorstw, w których beneficjenci znajdą pracę na zasadach zatrudnienia subsydiowanego. Ważne jest również zgromadzenie informacji na temat oczekiwań pracodawców i organizacja odpowiednich szkoleń. Proces wdrażania powinien być monitorowany na każdym etapie realizacji. Instytucje wdrożeniowe ponoszą koszty utworzenia stanowiska pracy, refundacji minimalnej płacy brutto przez okres dwóch lat, kształcenia beneficjentów, opłacenia instytucji odpowiedzialnej za przygotowanie i prowadzenie programu warsztatów psychologiczno-socjologicznych oraz wynagrodzenia dla dodatkowych osób zatrudnionych podczas realizacji projektu. Nakłady finansowe mogą być w dużym zakresie modyfikowane, w zależności od zamierzeń i możliwości zespołu realizującego podobny projekt. Czas potrzebny do wdrożenia rezultatu wynosi kilka miesięcy.


Rezultat został przygotowany w ramach PIW EQUAL

Numer projektu A0468
Opracowanie rezultatu

Administrator