BAZA REZULTATÓW | OPIS REZULTATU


Nazwa rezultatu Zakładowy model ochrony równouprawnienia osób niepełnosprawnych w zatrudnieniu na otwartym rynku pracy

Opis rezultatu:

Model ochrony równouprawnienia osób niepełnosprawnych umożliwia: podnoszenie świadomości pracodawców na temat dyskryminacji osób niepełnosprawnych, dostarczanie pracodawcom kompletu sprawdzonych narzędzi eliminujących zagrożenia dyskryminacyjne, obalanie stereotypów na temat poziomu trudności i kosztów związanych z dostosowaniem przedsiębiorstwa do wymogów pracowników z niepełnosprawnością oraz likwidację lub ograniczanie barier wzrostu zatrudnienia osób niepełnosprawnych w zakładach otwartego rynku pracy.


W skład modelu wchodzi kilka elementów. Jednym z nich jest publikacja (dostępna w formie drukowanej i elektronicznej), w której omówiono metodologię wprowadzania w przedsiębiorstwie zmian umożliwiających ograniczenie mechanizmów dyskryminacji. Zawarto tam również komplet dokumentów, procedur, regulaminów i sposobów działania ułatwiających wdrożenie modelu. W ramach rezultatu przygotowano też warsztaty na temat sposobów ograniczania zjawisk dyskryminacyjnych, przeznaczone dla kadry kierowniczej i administracyjnej zakładów pracy. Dostępny jest także podręcznik studium przypadków (dobrych praktyk) wprowadzania zakładowych programów ochrony i promocji równouprawnienia. Istotną część modelu stanowią wizyty studyjne, organizowane dla przedstawicieli organizacji pracodawców, central związków zawodowych, polityków oraz przedstawicieli mediów, w przedsiębiorstwach, w których wdrożono zakładowe programy ochrony równouprawnienia osób niepełnosprawnych. Ostatni element modelu to cykl publikacji prezentujących wpływ projektu ZORON-Equal na wzrost zatrudnienia i zmianę podejścia do zatrudniania osób niepełnosprawnych w miejscach pracy wdrażających zakładowe programy promocji i ochrony równouprawnienia osób niepełnosprawnych.


Zakładowy model ochrony równouprawnienia osób niepełnosprawnych w zatrudnieniu na otwartym rynku pracy może być realizowany przez przedsiębiorstwa o dowolnym statusie prawnym i dowolnej wielkości (firmy prywatne, spółki państwowe, firmy z sektora MŚP, duże korporacje). Wdrożenie tego projektu wiąże się z koniecznością podpisania umowy partnerskiej z centralami organizacji pracodawców i związkami zawodowymi w zakresie promocji i prezentacji rezultatu. Instytucje chcące zastosować omawiany model powinny przygotować materiały promocyjne, publikacje i materiały multimedialne na jego temat. Ważnym elementem wspomagającym model jest Internet (uruchomienie i promocja strony www, na której dostępne są wszystkie materiały lub adaptacja miejsca w ramach istniejącej strony). Koszty wdrożenia rozwiązania obejmują wynagrodzenia pracowników (merytorycznych, specjalistów ds. promocji), przygotowanie publikacji i materiałów multimedialnych, pozyskanie bazy pracodawców oraz stworzenie i obsługę strony internetowej. Niezbędna jest również organizacja regionalnych seminariów oraz warsztatów - przeznaczonych dla właścicieli i kadry kierowniczej przedsiębiorstw - na temat praktycznych aspektów proponowanej metodologii.


Rezultat został przygotowany w ramach PIW EQUAL

Numer projektu A0410
Opracowanie rezultatu

Administrator