BAZA REZULTATÓW | OPIS REZULTATU


Nazwa rezultatu Punkt Wsparcia Społecznego - model monitorowania postępu beneficjenta w programach/projektach skoncentrowanych na przywracaniu osób uzależnionych i bezdomnych na rynek pracy

Opis rezultatu:

Organizacje, firmy i instytucje realizujące jednocześnie wiele programów szkoleniowych oraz firmy pośredniczące bardzo często borykają się z problemem monitorowania postępu beneficjenta w ramach realizowanych usług. Jednocześnie osoby szukające pomocy w danej instytucji lub organizacji często nie uzyskują odpowiednich wiadomości na temat dostępnej oferty pomocowej. Brak wymiany informacji pomiędzy poszczególnymi podmiotami na rynku wywołuje chaos informacyjny.


Proponowany rezultat - Punkt Wsparcia Społecznego - to systemowe narzędzie, pozwalające na skoordynowanie przepływu informacji pomiędzy organizacjami, instytucjami i firmami pomocowymi oraz szkoleniowymi na danym terenie (gmina, miasto) oraz zbieranie specyficznych i niespecyficznych danych na temat danego problemu społecznego. Prezentowane rozwiązanie systemowe pozwala również na realną ocenę potrzeb beneficjentów na danym terytorium. Model narzędzia informacyjno - edukacyjnego dla osób bezdomnych i wykluczonych społecznie opartego na bazie danych umożliwia generowanie i wymianę informacji pomiędzy instytucjami i organizacjami współpracującymi lub zainteresowanymi współpracą w ramach otwartej sieci współpracy:

  1. w wymiarze geograficznym (region, lub powiat, lub gmina, lub miasto);
  2. w wymiarze sektorowym.


Najważniejszymi elementami proponowanego modelu są: platforma cyfrowa przeznaczona do generowania i wymiany informacji oraz baza danych na temat dostępnych usług (szkolenia, warsztaty, kursy, pomoc psychologiczna, pośrednictwo pracy itp.), baza danych o stałych elementach pomocy i bazy danych statystycznych, skierowane do organizacji i instytucji. W skład rezultatu wchodzi również kwestionariusz osobowy określający potencjał własny i oczekiwania beneficjenta, oraz podręcznik dla opiekunów beneficjentów, zawierający opis niezbędnych cech lub umiejętności, które każdy uczestnik programu musi zdobyć, aby skorzystać z poszczególnych usług. Przygotowano również arkusz postępu beneficjenta (ujednolicony arkusz ewaluacyjny określający osiągnięte rezultaty, pomocny przy rekomendowaniu beneficjentowi kolejnych usług oferowanych w ramach bazy danych) oraz arkusz monitorowania przebiegu zatrudnienia.


Rezultat mogą wdrażać duże i sieciowe organizacje pozarządowe, małe i średnie organizacje pozarządowe, Urzędy Miast, Urzędy Pracy, instytucje pomocowe lub podmioty powołane w celu podnoszenia standardów dostępnych informacji. Model powinien być realizowany w konkretnych realiach terytorialnych (miasto-gmina) lub kierowany do określonych grup beneficjentów, tak aby uniknąć nadmiaru informacji, a co za tym idzie - utraty kontroli nad trwałością systemu oraz jego aktualizacją. Instytucje i organizacje zainteresowane wdrażaniem modelu mogą skorzystać z pełnego opisu rezultatu, podręcznika dobrych praktyk, miejsca na platformie cyfrowej - serwerze (jeśli będzie taka potrzeba), narzędzia informatycznego (pusta baza danych usług, pusta baza danych osobowych, narzędzie do opracowania sugerowanego natężenia wskaźników, kwestionariusz osobowy, arkusz postępu beneficjenta itp.) oraz bazy dokumentów (wnioski, oświadczenia, zaświadczenia). Ponadto możliwe jest również zorganizowanie trzydniowego, płatnego szkolenia dla osób pracujących w instytucji wdrażającej. Wdrożenie modelu wiąże się z koniecznością zatrudnienia pracowników (z reguły trzech na dany obszar), nawiązania współpracy z podmiotami oferującymi konkretne usługi, opracowania dostępnych usług i wymaganych wskaźników, otwarcia biura Punktu Wsparcia Społecznego, zakupu wyposażenia i uruchomienia platformy cyfrowej.

 


Rezultat został przygotowany w ramach PIW EQUAL

Numer projektu A0345
Opracowanie rezultatu

Administrator