BAZA REZULTATÓW | OPIS REZULTATU


Rezultat

Nazwa rezultatu Model instytucjonalnego wsparcia aktywności zawodowej i przedsiębiorczości Romów. Koncepcja Centrum Aktywizacji Zawodowej Romów.

Opis rezultatu:

Model instytucjonalnego wsparcia aktywności zawodowej i przedsiębiorczości Romów opiera się na działaniu Centrum Aktywizacji Zawodowej Romów, które zajmuje się m.in.: wspieraniem rozwoju przedsiębiorczości romskiej, promowaniem postaw przedsiębiorczych, tworzeniem i realizacją programów służących ograniczaniu bezrobocia oraz programów aktywizacji zawodowej Romów, podnoszeniem kwalifikacji zawodowych i dostosowaniem ich do potrzeb pracodawców, promocją zatrudnienia i pomocą w uruchomieniu oraz prowadzeniu samodzielnej działalności gospodarczej. Celem działania tej organizacji jest ponadto stworzenie platformy służącej współpracy i wymianie doświadczeń między organizacjami pozarządowymi, organami administracji rządowej i samorządowej w zakresie wsparcia beneficjentów narodowości romskiej. Pracownikami Centrum są osoby narodowości romskiej, co ułatwia funkcjonowanie placówki i zwiększa efektywność działań podejmowanych na rzecz tej społeczności.


W skład wypracowanego rezultatu wchodzi kompletna dokumentacja formalno-organizacyjna Centrum Aktywizacji Zawodowej Romów, dzięki której powielanie modelu staje się o wiele łatwiejsze. Przygotowano m.in.: wzór statusu stowarzyszenia prowadzącego Centrum, opis struktury organizacyjnej, opisy stanowisk pracy oraz wzory opracowań i raportów, ułatwiających ocenę skuteczności podejmowanych działań. Kolejny element składowy rozwiązania to procedura tworzenia Centrum Aktywizacji Zawodowej Romów, którą można dopasować do różnorodnych form organizacyjno-prawnych. Opisano w niej sekwencję działań koniecznych do uruchomienia Centrum (wybór lidera projektu, określenie formy prawnej, przygotowanie statutu, zapewnienie warunków materialnych, opisy stanowisk oraz procedurę rekrutacji pracowników i beneficjentów). Ostatnim elementem modelu są rekomendacje dla potencjalnych naśladowców - opracowane na podstawie doświadczeń Centrum Aktywizacji Zawodowej Romów - uwzględniające funkcjonowanie Centrum po zakończeniu finansowania jego działalności ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego.


Z modelu mogą korzystać stowarzyszenia i fundacje, tworzone bądź działające na rzecz członków społeczności romskiej lub innych społeczności szczególnie dyskryminowanych na rynku pracy, oraz jednostki organizacyjne samorządu terytorialnego (gminnego, powiatowego i wojewódzkiego) dla których istotnym problemem jest aktywizacja zawodowa grup dyskryminowanych na rynku pracy. Centrum może działać w ramach istniejących organizacji lub też stanowić zupełnie odrębną instytucję. Koncepcja Centrum (w tym cele i sposoby jego działania) może być wdrażana bez konieczności dokonywania poważnych modyfikacji proponowanych rozwiązań formalno-organizacyjnych. Podczas uruchomienia modelu konieczne jest włączenie do współdziałania organizacji romskich i jednostek samorządu terytorialnego (przedstawiciele władz gminy, powiatu lub województwa), co pozwoli zwiększyć zakres oddziaływania i skuteczność Centrum. Ważne jest także zainicjowanie - zwłaszcza w początkowym okresie działalności Centrum - współpracy z podmiotami posiadającymi doświadczenie w zakresie wspierania przedsiębiorczości, poradnictwa zawodowego i doradztwa dla osób bezrobotnych. Organizując Centrum Aktywizacji Zawodowej Romów, należy wziąć pod uwagę koszty związane z zatrudnieniem pracowników oraz nakłady na bieżące funkcjonowanie placówki (opłaty transportowe, wynajem lokalu, prowadzenie szkoleń, wyposażenie i utrzymanie biura).


Rezultat został przygotowany w ramach PIW EQUAL

Numer projektu A0211
Opracowanie rezultatu

Administrator