BAZA REZULTATÓW | OPIS REZULTATU


Nazwa rezultatu Dualny model szkolenia zawodowo-aktywizującego dla osób długotrwale bezrobotnych i członków ich rodzin

Opis rezultatu:

Model kompleksowego szkolenia dla rodzin osób długotrwale bezrobotnych obejmuje dwie ścieżki edukacyjne: zawodową - dla osób bezrobotnych oraz aktywizującą - dla członków ich rodziny. Szkolenia zawodowe mają charakter modułowy, łączą elementy zajęć praktycznych, motywujących i aktywizujących. Bezrobotni zdobywają umiejętności praktyczne, sprawdzane w toku praktyk zawodowych. Uczestniczą również w kursach z zakresu obsługi urządzeń teleinformatycznych oraz w zajęciach ułatwiających poruszanie się na rynku pracy. Program ten ułatwia beneficjentom przełamanie dotychczasowych negatywnych przyzwyczajeń oraz zmianę stylu życia, a ponadto umożliwia im uzyskanie konkretnych umiejętności, niezbędnych do funkcjonowania w zawodzie. Co więcej, inicjatywa ta dostarcza niezbędnych bodźców motywujących do działania członków rodzin bezrobotnych. Przeznaczony dla nich moduł obejmuje zajęcia terapeutyczno-motywująco-aktywizujące, a jego celem jest stymulacja rozwoju społecznego i zawodowego oraz przeciwdziałanie syndromowi wyuczonej bezradności. Proponowany model stwarza beneficjentom możliwość zdobycia kwalifikacji zawodowych i społecznych, a ponadto usprawnia sposób rozdzielania środków publicznych przeznaczonych na działania pomocowe, co jest możliwe dzięki usprawnieniu współpracy instytucji zajmujących się integracją społeczną i zawodową osób bezrobotnych.


W ramach modelu opracowano programy szkoleniowe odpowiadające wymaganiom związanym z dziesięcioma zawodami (wraz z materiałami dydaktyczno-metodycznymi dla wykładowców), model rekrutacji beneficjentów (przy udziale instytucji działających na rynku pracy) oraz model zarządzania procesem szkoleniowym, obejmujący przepływ informacji i danych. Wypracowany został również mechanizm pozyskiwania środków na realizację programu szkoleniowego oraz model współpracy z pracodawcami, u których uczestnicy programu mogą odbyć praktykę zawodową (4 tygodnie) bądź staż po zakończeniu cyklu szkoleniowego lub zdobyć stałe zatrudnienie.


Dualny model szkolenia zawodowo-aktywizującego może być stosowany przez Powiatowe Urzędy Pracy, Ośrodki Pomocy Społecznej, instytucje szkoleniowe i organizacje pozarządowe działające na rzecz osób bezrobotnych. Możliwe jest wdrożenie modelu w całości lub wykorzystanie poszczególnych jego elementów składowych: ścieżki zawodowej, ścieżki aktywizacji rodzin, poszczególnych programów lub modułów szkoleniowych. W ramach wdrożenia konieczne jest porozumienie Ośrodków Pomocy Społecznej i Powiatowych Urzędów Pracy w sprawie selekcji beneficjentów, wybór instytucji szkoleniowej realizującej program edukacyjny dla osób długotrwale bezrobotnych (ścieżka zawodowa), określenie zasad współpracy i terminowości realizacji zadań przez instytucję szkoleniową (ścieżka zawodowa) oraz Ośrodki Pomocy Społecznej (ścieżka aktywizująca dla rodzin). Po odpowiedniej modyfikacji i wyborze tematyki poszczególnych modułów możliwa jest adaptacja modelu szkoleniowego do potrzeb innych grup docelowych. Wdrożenie rezultatu wymaga ustanowienia efektywnych kanałów komunikacyjnych pomiędzy instytucjami realizującymi szkolenia i nimi zarządzającymi. Koszty konieczne do wdrożenia obejmują wynagrodzenia kadry szkoleniowej, wyposażenie sal wykładowych, dodatki szkoleniowe dla beneficjentów (np. refundacje biletów komunikacji miejskiej), zasiłki celowe, staże oraz przygotowanie zawodowe w miejscu pracy. Czas uruchomienia programu wynosi ok. 1-2 miesięcy.


Rezultat został przygotowany w ramach PIW EQUAL

Numer projektu A0209
Opracowanie rezultatu

Administrator