BAZA REZULTATÓW | OPIS REZULTATU SZKOLENIOWEGO


Nazwa rezultatu szkoleniowego Model aktywizacji zawodowej i społecznej dla osób z autyzmem

Opis rezultatu szkoleniowego:

Rezultatem projektu jest Model aktywizacji zawodowej i społecznej dla osób z autyzmem, a w jego ramach:
- przygotowanie do pracy i zatrudnienia w przedsiębiorstwie społecznym;
- aktywizacja zawodowa przez pracę na farmie ekologicznej;
- wykształcenie grupy trenerów pracy i instruktorów osób autystycznych;
- utworzenie nowej specjalizacji zawodowej dla osób pracujących z niepełnosprawnymi;
- stworzone procedury rekrutacji dorosłych z autyzmem do pracy;
- wypracowanie narzędzia do diagnozy funkcjonalnej jako podstawy do opracowania planu rozwoju indywidualnego;
- wypracowanie narzędzi ewaluacji postępów osób z autyzmem, której do tej pory nikt w Polsce nie stosuje;
- wypracowanie rekomendacji dla decydentów szczebla regionalnego i krajowego, odnośnie kierunku, w jakim powinny zmierzać zmiany w polityce społecznej, by w jak największym stopniu uwzględnić wszechstronne potrzeby osób autystycznych.

Warunki konieczne do stosowania rezultatu:

Do stosowania rezultatu konieczne są:
- rozpoznanie i ocena sytuacji dorosłych osób z autyzmem w lokalnej społeczności (na podstawie danych gromadzonych od lat przez organizacje skupione w Porozumieniu AUTYZM-POLSKA);
- współpraca z rodzicami w zakresie wytyczenia celów i zindywidualizowanego planu postępowania dla dorosłych osób z autyzmem;
- podjęcie decyzji władz organizacji wdrażającej model o rozwijaniu profesjonalnych działań na rzecz dorosłych osób z autyzmem;
- przyjęcie standardów postępowania i pracy zawartych w Modelu aktywizacji zawodowej i społecznej dla osób z autyzmem;
- pozyskanie środków na utworzenie i przeszkolenie Zespołu Trenerów Pracy;
- dostosowanie środowiska do potrzeb osób z autyzmem oraz pozyskanie środków na utworzenie stanowisk pracy i uruchomienie przedsiębiorstwa;
- motywowanie osób z autyzmem do podejmowania wysiłków w dalszym kształceniu zawodowym i do rozpoczęcia pracy i utrzymania się na rynku pracy.

Opinia eksperta:

Rezultat ma, zdaniem eksperta, charakter nowatorski. Jest jedną z pierwszych w kraju inicjatywą, która jest wdrażana także przez inne podmioty zajmujące się aktywizacją zawodową osób z autyzmem. Głównym adresatem modelu jest 45 organizacji pozarządowych skupionych w ramach Porozumienia AUTYZM-POLSKA, które od 1998 skupia organizacje działające na rzecz poprawy sytuacji osób z autyzmem w całej Polsce.
Model odpowiada na konkretne potrzeby osób z autyzmem oraz środowiska pracującego na ich rzecz. Dotychczas nie powstał w Polsce spójny program aktywizacji zawodowej i społecznej osób z autyzmem. Wypracowany i możliwy do replikacji rezultat wypełnia, zdaniem eksperta, tę lukę i przyczynia się do usunięcia jednej z istotnych barier w procesie włączania osób z autyzmem w życie społeczne. Odpowiada na realne potrzeby środowiska i z tego względu posiada potencjał replikacji, dając jednocześnie możliwości wykorzystania wypracowanych rezultatów przez szerszą grupę odbiorców.

Beneficjenci:

osoby z autyzmem, pracownicy organizacji pozarządowych


Rezultat został przygotowany w ramach PIW EQUAL

Numer projektu D0461

Czy rezultat jest rekomendowany przez eksperta: tak

Czy rezultat może być stosowany bez wsparcia finansowego: nie

Region testowania: Mazowieckie