BAZA REZULTATÓW | OPIS REZULTATU SZKOLENIOWEGO


Nazwa rezultatu szkoleniowego Model pracy animatora - opiekuna osób zagrożonych wykluczeniem społecznym

Opis rezultatu szkoleniowego:

Rezultatem projektu jest Model pracy animatora - opiekuna osób zagrożonych wykluczeniem społecznym. W ramach proponowanego modelu wsparcia grupa animatorów obejmuje indywidualną opieką wyłonione, na podstawie badań rynku pracy w regionie podkarpackim, grupy osób zmarginalizowanych. Informacje uzyskane z badań służą opracowaniu spójnego pakietu szkoleń dla wybranych grup beneficjentów i stanowią podstawę do przygotowania systemu koordynacji działań mających na celu aktywizację osób bezrobotnych i podniesienie ich kwalifikacji. Opracowany model pracy animatora obejmuje indywidualną opieką grupy beneficjentów zagrożonych wykluczeniem społecznym. Animator zapewnia wsparcie psychologiczne beneficjentom oraz ich rodzinom oraz osobom z najbliższego otoczenia. Proces wsparcia jest wzmacniany poprzez współpracę ze społecznością lokalną, samorządami lokalnymi i przedsiębiorcami (Partnerstwo lokalne). Istotą modelu jest zintegrowanie oddziaływań motywacyjnych, edukacyjnych, socjalnych i finansowych.
Animator odpowiada za określenie predyspozycji beneficjenta, podnoszenie jego kwalifikacji zawodowych przez odpowiedni dobór szkoleń, oraz gromadzenie informacji o ofertach pracy.
Elementami wchodzącymi w skład opracowanego modelu są:
- rekrutacja animatorów - opracowano zakres działalności i zadań oraz standard kwalifikacji do zawodu animatora;
- szkolenia animatorów - opracowano modułowy program szkolenia, obejmujący m.in. zagadnienia: podstawy psychologii z elementami socjologii, pracy socjalnej z elementami pedagogiki, rynku pracy i aktywnych metod poszukiwania pracy, ekonomii i przedsiębiorczości:
- Partnerstwo Lokalne, jako forum wzajemnej współpracy lokalnych instytucji zajmujących się osobami bezrobotnymi, celem zwiększenia efektywności wspólnego rozwiązywania problemów lokalnego rynku pracy;
- programy aktywizacji zawodowej dla wybranych grup beneficjentów, w tym pakietów szkoleniowych, takie jak: kursy prawa jazdy, kursy językowe, kursy komputerowe, prowadzenie działalności gospodarczej;
- model współpracy z pracodawcami - opracowana została procedura o potrzebach lokalnych zakładów pracy w zakresie zatrudnienia oraz kształcenia przyszłych pracowników.

Warunki konieczne do stosowania rezultatu:

Do stosowania rezultatu konieczne są:
- przygotowanie zaplecza wspierającego pracę animatora;
- rekrutacja osób na stanowisko animatora w oparciu o wzorcowy profil animatora oraz przeprowadzenie szkoleń, zgodnie z przetestowanym kompleksowym, modułowym programem szkoleń;
- zebranie informacji od pracodawców w zakresie możliwości zatrudnienia osób bezrobotnych;
- wykorzystanie kompleksowego programu wsparcia beneficjentów, obejmującego m.in. szkolenia dla beneficjentów, w tym szkolenia prowadzące do doskonalenia lub nabycia kwalifikacji zawodowych.

Opinia eksperta:

Partnerstwo przygotowało rezultat Model pracy animatora- opiekuna osób najbardziej zagrożonych wykluczeniem społecznym, opracowując zakres zadań animatora rynku pracy oraz opracowując kompleksowy cykl szkoleń. Rezultat ten został poddany walidacji. W ramach proponowanego rezultatu Partnerstwo podjęło inne działania, w których proponowany rezultat był przetestowany. Dokumenty projektowe nie dają pogłębionego opisu dotyczącego przygotowania systemowego kandydata do wykonywania zadań animatora pracy. Przygotowany model animatora pracy powinien zapewne być testowany w innych środowiskach pozaprojektowych, zajmujących się problematyką osób zagrożonych wykluczeniem społecznym.
W ramach realizacji rezultatu opracowano nową metodologię badań bezrobocia, uwzględniającą specyfikę podejścia w analizowaniu różnych obszarów rynku pracy i problemu bezrobocia. Przygotowana metodologia zapewne winna być upowszechniania, jako narzędzie badawcze prowadzenia badań specyficznych grup bezrobotnych, w tym bezrobocia ukrytego. Wielostronność działań, czyli dobór grupy docelowej i udzielane wsparcie, jak i współpraca instytucji partnerskich z różnych obszarów zwalczania bezrobocia, przy włączeniu do realizacji przygotowanego animatora, jest jednym z innowacyjnym typów rozwiązywania problemu osób zagrożonych wykluczeniem społecznym.

Beneficjenci:

absolwenci szkół, osoby bezrobotne, osoby niepełnosprawne


Rezultat został przygotowany w ramach PIW EQUAL

Numer projektu A0608

Czy rezultat jest rekomendowany przez eksperta: tak

Czy rezultat może być stosowany bez wsparcia finansowego: nie

Region testowania: Podkarpackie