BAZA REZULTATÓW | OPIS REZULTATU SZKOLENIOWEGO


Nazwa rezultatu szkoleniowego Obniżenie zagrożenia wykluczeniem społecznym poprzez zapewnienie zatrudnienia na stanowiskach zgodnych z oczekiwaniami pracodawców, kształcenie w kierunku zgodnym z podjętą pracą zawodową oraz uczestnictwo w warsztatach psychologiczno-socjologicznych

Opis rezultatu szkoleniowego:

Rezultatem projektu jest obniżenie zagrożenia wykluczeniem społecznym poprzez zapewnienie zatrudnienia na stanowiskach zgodnych z oczekiwaniami pracodawców, kształcenie w kierunku zgodnym z podjętą pracą zawodową oraz uczestnictwo w warsztatach psychologiczno-socjologicznych.
W ramach przygotowywanego modelu działania Partnerstwa koncentrują się na wsparciu beneficjentów projektu w zdobyciu zatrudnienia, dostępu do nowoczesnego kształcenia w kierunku zgodnym z podjętym zatrudnieniem oraz udziału w warsztatach psychologiczno-pedagogicznych. W ramach wsparcia beneficjenci podejmowali pracę zawodową, natomiast koszty ich utrzymania przez okres 2 lat, pokrywane są przez instytucje wdrażające model (zatrudnienie subsydiowane). Pracodawcy uzyskują, w ramach przygotowanego modelu, refundację płacy minimalnej za czas kształcenia zawodowego nowo przyjętej osoby oraz pomoc finansową przy wyposażaniu stanowiska pracy. W okresie zatrudnienia beneficjenci biorą udział w szkoleniach zawodowych, zgodnych z wymogami zajmowanego przez nich stanowiska pracy, w zawodach najbardziej poszukiwanych na lokalnym rynku pracy. Opracowano nowoczesny model kształcenia zawodowego w dwuletnim cyklu zaocznym w ramach którego realizowano opracowany, specjalnie na potrzeby projektu, program nauczania zawodu. Projekt szkoleń opracowano na podstawie przeprowadzonych badań oraz analiz opinii przedsiębiorców zainteresowanych współpracą i zatrudnieniem beneficjentów. Po upływie dwóch lat pracodawcy są zobowiązani do zatrudnienia beneficjentów przez co najmniej rok przy wykorzystaniu wyłącznie środków własnych. Wsparcie beneficjentów w zakresie nabywania umiejętności społecznych i komunikacyjnych, wspomagających ich aktywizację społeczną i zawodową, odbywało się podczas warsztatów psychologiczno-socjologicznych.

Warunki konieczne do stosowania rezultatu:

Do stosowania rezultatu konieczne są:
- przeprowadzenie badania o potrzebach lokalnego rynku pracy;
- wybór odpowiednich przedsiębiorstw, w których beneficjenci znajdą pracę na zasadach zatrudnienia subsydiowanego;
- utworzenie stanowisk pracy przez pracodawców, funkcjonujących na zasadzie zatrudnienia subsydiowanego;
- zapewnienie dostępności kształcenia dla beneficjentów podejmujących zatrudnienie, w kierunku zgodnym z podejmowaną pracą.

Opinia eksperta:

W ramach rezultatu podejmowano wielotorowe działania związane z zatrudnieniem beneficjentów, zorganizowaniem kształcenia w kierunku zgodnym z podjętym zatrudnieniem oraz udziałem beneficjentów w warsztatach psychologiczno-socjologicznych. Dokumenty projektowe nie dają odpowiedzi co do formy zaprojektowanego szkolenia na poziomie policealnym dla młodzieży w wieku do lat 25 z wykształceniem średnim. Na uwagę zasługuje kompleksowość wsparcia: zatrudnienie, nauka zawodu, wsparcie rozwoju osobistego i społecznego. W innych środowiskach replikowany może być model wsparcia, wymagać on będzie jednak dostosowania do potrzeb beneficjentów, wymagań lokalnego rynku pracy, w tym popytu na zatrudnienie w określonych zawodach.

Beneficjenci:

osoby bezrobotne, pracodawcy


Rezultat został przygotowany w ramach PIW EQUAL

Numer projektu A0468

Czy rezultat jest rekomendowany przez eksperta: nie

Czy rezultat może być stosowany bez wsparcia finansowego: nie

Region testowania: Wielkopolskie-powiat Szamotuły