BAZA REZULTATÓW | OPIS REZULTATU SZKOLENIOWEGO


Nazwa rezultatu szkoleniowego Model Sieci Edukacji Zawodowej (Vocational Education Network)

Opis rezultatu szkoleniowego:

Rezultatem jest Model Sieci Edukacji Zawodowej (Vocational Education Network), w skład którego wchodzi:
- metodologia badania potrzeb lokalnego rynku pracy;
- system współpracy z przedsiębiorcami, m.in. w zakresie szkoleń zawodowych;
- model współpracy partnerskiej instytucji otoczenia rynku pracy;
- programy szkoleniowe - moduł ogólny i programy dla poszczególnych branż wraz z podręcznikiem procesu przygotowania zawodowego (szkolenie-staż-praca tryb czeladniczy).

Warunki konieczne do stosowania rezultatu:

Do stosowania rezultatu konieczne są:
- powołanie struktury zdolnej realizować zadania z zakresu szkoleń, praktyk zawodowych, wsparcia psychologicznego, doradztwa zawodowego, badania rynku pracy, elementów pośrednictwa pracy, przeprowadzania egzaminów kwalifikacyjnych;
- zapewnienie finansowania projektu (środki budżetowe, programy europejskie, częściowa odpłatność możliwa tylko wobec niewielu spośród potencjalnych beneficjentów);
- pozyskanie danych dotyczących zapotrzebowania w regionie na poszczególne zawody (przeprowadzenie badań własnych bądź wykorzystanie istniejących danych);
- rekrutacja uczestników (otwarta lub ograniczona do z góry założonej grupie);
- wstępna selekcja uczestników i praca beneficjenta z doradcą zawodowym (ukierunkowanie na rynek pracy, konkretną branżę i zawód);
- przeprowadzenie szkolenia ogólno-aktywizującego (10 dni);
- przeprowadzenie szkolenia zawodowo-teoretycznego (około 1,5 miesiąca);
- przeprowadzenie szkolenia zawodowo-praktycznego, w miejscu pracy (5-6 miesięcy);
- przygotowanie do egzaminu kwalifikacyjnego i przeprowadzenie samego egzaminu;
- wsparcie doradcy zawodowego//psychologa w trakcie i do kilku miesięcy po zakończeniu przez beneficjenta udziału w projekcie;
- zadbanie o elementy pośrednictwa pracy po ukończeniu przez beneficjenta modułów szkoleń teoretycznych i praktycznych (w miejscu pracy);
- przeprowadzenie monitoringu sytuacji beneficjenta 6 miesięcy po zakończeniu przez niego udziału w projekcie.

Beneficjenci:

osoby bezrobotne, osoby długotrwale bezrobotne


Rezultat został przygotowany w ramach PIW EQUAL

Numer projektu A0250

Czy rezultat jest rekomendowany przez eksperta: nie

Czy rezultat może być stosowany bez wsparcia finansowego: nie

Region testowania: Śląskie-Katowice