BAZA REZULTATÓW | OPIS PROJEKTU


Projekt - słowa kluczowe

Beneficjenci:

bezrobotni, instytucje doradcze, instytucje rynku pracy, instytucje szkoleniowe, opiekunowie osób niepełnosprawnych, osoby bierne zawodowo i wykluczone społecznie, osoby niepełnosprawne, osoby o niskich kwalifikacjach zawodowych, osoby z dysfunkcją wzroku, osoby zainteresowane samozatrudnieniem, samorząd lokalny, szkoły wyższe

Zakres tematyczny wg kryteriów PO KL:

Aktywizacja osób długotrwale bezrobotnych w środowisku lokalnym, Aktywizacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych, Metoda pracy socjalnej z osobami zagrożonymi wykluczeniem społecznym, Metody zwiększania dostępności kształcenia osób o specjalnych potrzebach, w tym osób niepełnosprawnych