BAZA REZULTATÓW | OPIS PROJEKTU


Projekt - słowa kluczowe

Beneficjenci:

więźniowie

Zakres tematyczny wg kryteriów PO KL:

Aktywizacja osób długotrwale bezrobotnych w środowisku lokalnym, Aktywizacja zawodowa i społeczna więźniów i byłych więźniów, Metoda pracy socjalnej z osobami zagrożonymi wykluczeniem społecznym