BAZA REZULTATÓW | OPIS REZULTATU


Rezultat - słowa kluczowe

Rodzaje rezultatu:

model aktywizacji bezrobotnych, model szkoleń, model usług, publikacja

Beneficjenci:

bezrobotni, opiekunowie osób niepełnosprawnych, osoby niepełnosprawne, osoby o niskich kwalifikacjach zawodowych, osoby z dysfunkcją wzroku

Podmioty wdrażające:

instytucje edukacyjne i szkoleniowe, instytucje rynku pracy, jednostki samorządu terytorialnego, organizacje pozarządowe

Zakres tematyczny wg kryteriów PO KL:

Aktywizacja osób długotrwale bezrobotnych w środowisku lokalnym, Aktywizacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych, Metoda pracy socjalnej z osobami zagrożonymi wykluczeniem społecznym