BAZA REZULTATÓW | OPIS REZULTATU


Rezultat - słowa kluczowe

Rodzaje rezultatu:

dobre praktyki, dokumentacja, instrukcja, podręcznik

Beneficjenci:

instytucje doradcze, instytucje rynku pracy, instytucje szkoleniowe, opiekunowie osób niepełnosprawnych, osoby bierne zawodowo i wykluczone społecznie, osoby z dysfunkcją wzroku, osoby zainteresowane samozatrudnieniem, samorząd lokalny, szkoły wyższe

Podmioty wdrażające:

Centra Integracji Społecznej, Centra Pomocy Rodzinie, firmy z sektora MŚP, jednostki samorządu terytorialnego, organizacje pozarządowe, samorządy gospodarcze

Zakres tematyczny wg kryteriów PO KL:

Aktywizacja osób długotrwale bezrobotnych w środowisku lokalnym, Metoda pracy socjalnej z osobami zagrożonymi wykluczeniem społecznym