BAZA REZULTATÓW | OPIS REZULTATU


Rezultat - słowa kluczowe

Rodzaje rezultatu:

baza danych, dobre praktyki, instrumenty oddziaływania na pracodawców, metodologia szkoleń, metodologia tworzenia instytucji, model aktywizacji bezrobotnych, narzędzia badawcze, platforma cyfrowa

Beneficjenci:

młodzież, wychowankowie domów dziecka

Podmioty wdrażające:

instytucje doradczo-szkoleniowe, instytucje edukacyjne i szkoleniowe, instytucje rynku pracy, jednostki samorządu terytorialnego, organizacje pozarządowe

Zakres tematyczny wg kryteriów PO KL:

Aktywizacja osób długotrwale bezrobotnych w środowisku lokalnym, Metoda pracy socjalnej z osobami zagrożonymi wykluczeniem społecznym


Rezultat został przygotowany w ramach PIW EQUAL

Numer projektu A0527
Opracowanie rezultatu

Administrator