BAZA REZULTATÓW | OPIS REZULTATU


Rezultat - słowa kluczowe

Rodzaje rezultatu:

baza danych, film, kursy, model przedsiębiorstwa społecznego, model wsparcia, poradnik/przewodnik, portal/wortal, program badawczy, propozycje zmian prawnych, raport

Beneficjenci:

bezrobotni, osoby samotnie wychowujące dzieci

Podmioty wdrażające:

Centra Integracji Społecznej, firmy z sektora MŚP, instytucje rynku pracy, jednostki samorządu terytorialnego, organizacje pozarządowe, przedsiębiorcy, samorządy gospodarcze, stowarzyszenia bezrobotnych, Zakłady Doskonalenia Zawodowego, zrzeszenia pracodawców

Zakres tematyczny wg kryteriów PO KL:

Aktywizacja osób długotrwale bezrobotnych w środowisku lokalnym, Metoda pracy socjalnej z osobami zagrożonymi wykluczeniem społecznym, Metody promowania i wdrażania elastycznych form zatrudnienia, Rozwiązania ułatwiające godzenie życia rodzinnego i zawodowego


Rezultat został przygotowany w ramach PIW EQUAL

Numer projektu G0588
Opracowanie rezultatu

Administrator