BAZA REZULTATÓW | OPIS REZULTATU


Rezultat - słowa kluczowe

Rodzaje rezultatu:

model aktywizacji bezrobotnych, model wsparcia

Beneficjenci:

bezrobotni, opiekunowie dzieci i osób zależnych, opiekunowie osób niepełnosprawnych, osoby niepełnosprawne, osoby samotnie wychowujące dzieci

Podmioty wdrażające:

Ministerstwo Pracy i Polityki Społecznej, organizacje pozarządowe, Ośrodki Wczesnej Interwencji

Zakres tematyczny wg kryteriów PO KL:

Rozwiązania ułatwiające godzenie życia rodzinnego i zawodowego


Rezultat został przygotowany w ramach PIW EQUAL

Numer projektu G0084
Opracowanie rezultatu

Administrator