BAZA REZULTATÓW | OPIS REZULTATU


Rezultat - słowa kluczowe

Rodzaje rezultatu:

dobre praktyki, dokumentacja, film, instrukcja, materiały dydaktyczne, metodologia szkoleń, model wsparcia, nowy zawód, poradnik/przewodnik, procedury, program studiów podyplomowych, wzory dokumentacji i raportów

Beneficjenci:

doradcy zawodowi, instytucje naukowo-badawcze, kadra kierownicza przedsiębiorstw, osoby 45+, trenerzy

Podmioty wdrażające:

Centra Informacji i Planowania Kariery Zawodowej, firmy z sektora MŚP, instytucje doradczo-szkoleniowe, instytucje edukacyjne i szkoleniowe, instytucje rynku pracy, organizacje pozarządowe, Urzędy Pracy, zrzeszenia pracodawców, związki zawodowe

Zakres tematyczny wg kryteriów PO KL:

Metoda coachingu i intermentoringu, Programy szkoleniowe dla osób 50+


Rezultat został przygotowany w ramach PIW EQUAL

Numer projektu F0607
Opracowanie rezultatu

Administrator