BAZA REZULTATÓW | OPIS REZULTATU


Rezultat - słowa kluczowe

Rodzaje rezultatu:

informator, materiały dydaktyczne

Beneficjenci:

osoby chore psychicznie

Podmioty wdrażające:

firmy z sektora MŚP

Zakres tematyczny wg kryteriów PO KL:

Aktywizacja osób długotrwale bezrobotnych w środowisku lokalnym, Metoda pracy socjalnej z osobami zagrożonymi wykluczeniem społecznym, Metoda wspierania zatrudnienia w trzecim sektorze, Metody zwiększania dostępności kształcenia osób o specjalnych potrzebach, w tym osób niepełnosprawnych


Rezultat został przygotowany w ramach PIW EQUAL

Numer projektu D0519
Opracowanie rezultatu

Administrator