BAZA REZULTATÓW | OPIS REZULTATU


Rezultat - słowa kluczowe

Rodzaje rezultatu:

baza danych, dobre praktyki, dokumentacja, materiały dydaktyczne, model aktywizacji bezrobotnych, model przedsiębiorstwa społecznego, model przygotowania narzędzi, model szkoleń, model usług, model wsparcia, narzędzia diagnostyczne, opis struktury organizacyjnej, podręcznik, propozycje zmian prawnych, wsparcie terapeutyczne, wzory dokumentacji i raportów

Beneficjenci:

opiekunowie osób niepełnosprawnych, osoby niepełnosprawne, osoby z autyzmem, wolontariusze

Podmioty wdrażające:

instytucje doradczo-szkoleniowe, jednostki samorządu terytorialnego, organizacje pozarządowe, organizacje zajmujące się problemem autyzmu

Zakres tematyczny wg kryteriów PO KL:

Aktywizacja osób długotrwale bezrobotnych w środowisku lokalnym, Aktywizacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych, Metoda pracy socjalnej z osobami zagrożonymi wykluczeniem społecznym, Metody zwiększania dostępności kształcenia osób o specjalnych potrzebach, w tym osób niepełnosprawnych


Rezultat został przygotowany w ramach PIW EQUAL

Numer projektu D0461
Opracowanie rezultatu

Administrator