BAZA REZULTATÓW | OPIS REZULTATU


Rezultat - słowa kluczowe

Rodzaje rezultatu:

dobre praktyki, metodologia badań, metodologia szkoleń, metodologia tworzenia instytucji, model aktywizacji bezrobotnych, model wsparcia

Beneficjenci:

mieszkańcy terenów powojskowych

Podmioty wdrażające:

instytucje rynku pracy, jednostki samorządu terytorialnego, mieszkańcy wsi i małych miast, organizacje pozarządowe

Zakres tematyczny wg kryteriów PO KL:

Aktywizacja osób długotrwale bezrobotnych w środowisku lokalnym, Metoda pracy socjalnej z osobami zagrożonymi wykluczeniem społecznym


Rezultat został przygotowany w ramach PIW EQUAL

Numer projektu A0680
Opracowanie rezultatu

Administrator