BAZA REZULTATÓW | OPIS REZULTATU


Rezultat - słowa kluczowe

Rodzaje rezultatu:

dobre praktyki, dokumentacja, instrumenty oddziaływania na pracodawców, kompendium wiedzy, materiały dydaktyczne, metodologia badań, metodologia szkoleń, model aktywizacji bezrobotnych, narzędzia diagnostyczne, nowy zawód, podręcznik, program badawczy, program kształcenia, wsparcie terapeutyczne

Beneficjenci:

absolwenci szkół średnich i wyższych, bezrobotni, mieszkańcy terenów popegeerowskich, mieszkańcy wsi i małych miast, opiekunowie dzieci i osób zależnych

Podmioty wdrażające:

Centra Informacji i Planowania Kariery Zawodowej, Centra Integracji Społecznej, Centra Pomocy Rodzinie, firmy z sektora MŚP, instytucje doradczo-szkoleniowe, instytucje edukacyjne i szkoleniowe, instytucje rynku pracy, Kluby Pracy, Urzędy Miast

Zakres tematyczny wg kryteriów PO KL:

Aktywizacja osób długotrwale bezrobotnych w środowisku lokalnym, Metoda pracy socjalnej z osobami zagrożonymi wykluczeniem społecznym


Rezultat został przygotowany w ramach PIW EQUAL

Numer projektu A0608
Opracowanie rezultatu

Administrator