BAZA REZULTATÓW | OPIS REZULTATU


Rezultat - słowa kluczowe

Rodzaje rezultatu:

baza danych, dobre praktyki, metodologia badań, metodologia szkoleń, metodologia tworzenia instytucji, model aktywizacji bezrobotnych, publikacja, raport

Beneficjenci:

Romowie, samorząd lokalny

Podmioty wdrażające:

Centra Integracji Społecznej, instytucje edukacyjne i szkoleniowe, instytucje rynku pracy, jednostki samorządu terytorialnego, organizacje pozarządowe, Ośrodki Pomocy Społecznej

Zakres tematyczny wg kryteriów PO KL:

Aktywizacja osób długotrwale bezrobotnych w środowisku lokalnym, Aktywizacja zawodowa i społeczna Romów, Metoda pracy socjalnej z osobami zagrożonymi wykluczeniem społecznym


Rezultat został przygotowany w ramach PIW EQUAL

Numer projektu A0567
Opracowanie rezultatu

Administrator