BAZA REZULTATÓW | OPIS REZULTATU


Rezultat - słowa kluczowe

Rodzaje rezultatu:

dobre praktyki, dokumentacja, film, instrumenty oddziaływania na pracodawców, materiały dydaktyczne, model aktywizacji bezrobotnych, model wsparcia, program kształcenia

Beneficjenci:

absolwenci szkół średnich i wyższych, młodzież

Podmioty wdrażające:

firmy z sektora MŚP, instytucje doradczo-szkoleniowe, instytucje rynku pracy, jednostki samorządu terytorialnego, organizacje pozarządowe, Ośrodki Kształcenia Ustawicznego, Urzędy Miast, Urzędy Pracy, Zakłady Doskonalenia Zawodowego

Zakres tematyczny wg kryteriów PO KL:

Aktywizacja osób długotrwale bezrobotnych w środowisku lokalnym, Metoda pracy socjalnej z osobami zagrożonymi wykluczeniem społecznym, Modele zatrudnienia wspieranego


Rezultat został przygotowany w ramach PIW EQUAL

Numer projektu A0468
Opracowanie rezultatu

Administrator