BAZA REZULTATÓW | OPIS REZULTATU


Rezultat - słowa kluczowe

Rodzaje rezultatu:

baza danych, model interwencji kryzysowej, model szkoleń, model usług, model wsparcia, podręcznik, propozycje zmian prawnych, wsparcie terapeutyczne

Beneficjenci:

ofiary handlu ludźmi

Podmioty wdrażające:

jednostki samorządu terytorialnego, Kluby Pracy, organizacje pozarządowe, Ośrodki Interwencji Kryzysowej, Urzędy Pracy

Zakres tematyczny wg kryteriów PO KL:

Aktywizacja osób długotrwale bezrobotnych w środowisku lokalnym, Metoda pracy socjalnej z osobami zagrożonymi wykluczeniem społecznym, Metody zwiększania dostępności kształcenia osób o specjalnych potrzebach, w tym osób niepełnosprawnych


Rezultat został przygotowany w ramach PIW EQUAL

Numer projektu A0463
Opracowanie rezultatu

Administrator