BAZA REZULTATÓW | OPIS REZULTATU


Rezultat - słowa kluczowe

Rodzaje rezultatu:

baza danych, dokumentacja, instrumenty oddziaływania na pracodawców, podręcznik, procedury, program badawczy, program kształcenia

Beneficjenci:

bezrobotni, instytucje naukowo-badawcze, osoby niepełnosprawne, osoby zagrożone utratą pracy

Podmioty wdrażające:

instytucje rynku pracy, organizacje pozarządowe, Urzędy Pracy, związki zawodowe

Zakres tematyczny wg kryteriów PO KL:

Aktywizacja osób długotrwale bezrobotnych w środowisku lokalnym, Metoda pracy socjalnej z osobami zagrożonymi wykluczeniem społecznym


Rezultat został przygotowany w ramach PIW EQUAL

Numer projektu A0410
Opracowanie rezultatu

Administrator