BAZA REZULTATÓW | OPIS REZULTATU


Rezultat - słowa kluczowe

Rodzaje rezultatu:

dobre praktyki, dokumentacja, film, materiały dydaktyczne, materiały konferencyjne, metodologia badań, metodologia szkoleń, model aktywizacji bezrobotnych, poradnik/przewodnik, program kształcenia

Beneficjenci:

bezrobotni

Podmioty wdrażające:

instytucje doradczo-szkoleniowe, instytucje edukacyjne i szkoleniowe, instytucje rynku pracy, jednostki samorządu terytorialnego, organizacje pozarządowe, Urzędy Pracy, Zakłady Doskonalenia Zawodowego, zrzeszenia branżowe, związki zawodowe

Zakres tematyczny wg kryteriów PO KL:

Aktywizacja osób długotrwale bezrobotnych w środowisku lokalnym


Rezultat został przygotowany w ramach PIW EQUAL

Numer projektu A0250
Opracowanie rezultatu

Administrator