BAZA REZULTATÓW | OPIS REZULTATU


Rezultat - słowa kluczowe

Rodzaje rezultatu:

baza danych, dobre praktyki, dokumentacja, materiały dydaktyczne, metodologia badań, metodologia szkoleń, model wsparcia, nowy zawód, opis struktury organizacyjnej, oprogramowanie, platforma cyfrowa, poradnik/przewodnik

Beneficjenci:

Romowie

Podmioty wdrażające:

firmy z sektora MŚP, instytucje edukacyjne i szkoleniowe, instytucje rynku pracy, jednostki samorządu terytorialnego, organizacje pozarządowe, specjaliści ds. zarządzania zasobami ludzkimi

Zakres tematyczny wg kryteriów PO KL:

Aktywizacja środowisk lokalnych, Aktywizacja zawodowa i społeczna Romów


Rezultat został przygotowany w ramach PIW EQUAL

Numer projektu A0211
Opracowanie rezultatu

Administrator