BAZA REZULTATÓW | OPIS REZULTATU


Rezultat - słowa kluczowe

Rodzaje rezultatu:

arkusz, instrukcja, kwestionariusz, model wsparcia, program kształcenia, program studiów podyplomowych

Beneficjenci:

kuratorzy, więźniowie

Podmioty wdrażające:

Centra Informacji i Planowania Kariery Zawodowej, instytucje rynku pracy, Kuratorska Służba Sądowa, Służba Więzienna, Urzędy Pracy

Zakres tematyczny wg kryteriów PO KL:

Aktywizacja osób długotrwale bezrobotnych w środowisku lokalnym, Aktywizacja zawodowa i społeczna więźniów i byłych więźniów, Metoda pracy socjalnej z osobami zagrożonymi wykluczeniem społecznym


Rezultat został przygotowany w ramach PIW EQUAL

Numer projektu A0152
Opracowanie rezultatu

Administrator