BAZA REZULTATÓW | OPIS REZULTATU


Rezultat - słowa kluczowe

Rodzaje rezultatu:

dobre praktyki, materiały dydaktyczne, metodologia szkoleń, nowy zawód, podręcznik, portal/wortal, propozycje zmian prawnych, przewodnik, raport

Beneficjenci:

animatorzy rynku pracy, bezrobotni, doradcy zawodowi, instytucje rynku pracy, liderzy lokalni, organizacje pozarządowe

Podmioty wdrażające:

instytucje doradczo-szkoleniowe, instytucje edukacyjne i szkoleniowe, jednostki samorządu terytorialnego, Ośrodki Pomocy Społecznej, Urzędy Miast, zrzeszenia pracodawców, związki zawodowe

Zakres tematyczny wg kryteriów PO KL:

Aktywizacja osób długotrwale bezrobotnych w środowisku lokalnym, Aktywizacja środowisk lokalnych, Metoda pracy socjalnej z osobami zagrożonymi wykluczeniem społecznym


Rezultat został przygotowany w ramach PIW EQUAL

Numer projektu A0140
Opracowanie rezultatu

Administrator