BAZA REZULTATÓW | OPIS PROJEKTU


Projekt

Temat A Ułatwianie wchodzenia i powrotu na rynek pracy osobom mającym trudności z  integracją lub reintegracją na rynku pracy, celem promowania rynku pracy otwartego dla wszystkich.
Nazwa projektu Winda do pracy
Numer projektu A0598

Opis projektu:

Głównym celem Partnerstwa jest aktywizacja zawodowa osób niepełnosprawnych ruchowo w stopniu znacznym poprzez zniesienie barier utrudniających im wejście na rynek pracy. Długotrwałe pozostawanie niepełnosprawnych bez zatrudnienia, oprócz skutków psychicznych dotykających samych niepełnosprawnych (poczucie izolacji, bezradności, bierność i postawy roszczeniowe), generuje także powstawanie dodatkowej kategorii bezrobotnych: nierzadko w rodzinie chorego jedna osoba zajmuje się całodobową opieką nad nim, rezygnując z pracy i utrzymując się ze świadczeń podopiecznego. Projekt działań Partnerstwa został oparty na wieloletnich obserwacjach i doświadczeniach Fundacji Pomocy Chorym na Zanik Mięśni i Ośrodka Szkolno-Wychowawczego dla Dzieci Niepełnosprawnych Ruchowo w Policach.

Beneficjentami projektu są trzy grupy: niepełnosprawna ruchowo młodzież w wieku 16-26 lat (20 osób), 40 osób w wieku produkcyjnym niepełnosprawnych ruchowo ze schorzeniem mięśni oraz 20 opiekunów dzieci niepełnosprawnych. Projekt obejmie również grupę osób niepełnosprawnych ruchowo, sprawnych intelektualnie z innymi schorzeniami niż choroby nerwowo-mięśniowe. Beneficjentami pośrednimi projektu będą przedsiębiorcy sektora usług regionu zachodniopomorskiego. Praca z beneficjentami będzie służyła podniesieniu poziomu ich wykształcenia oraz zmianie samooceny i nastawienia do świata. Partnerstwo zapewni także profesjonalną, różnorodną i dostosowaną do indywidualnych potrzeb rehabilitację. Uczestnicy zostaną objęci indywidualnym poradnictwem psychologicznym i zawodowym, co pozwoli określić ich predyspozycje i oczekiwania, a następnie - stworzyć indywidualne programy rozwoju. Wszyscy uczestnicy będą się intensywnie uczyć języka obcego i obsługi komputera. Aby ułatwić beneficjentom dostęp do przygotowanych działań, zostanie im zapewniony odpowiedni sprzęt ortopedyczny i pomocniczy oraz usługi asystenta osobistego. Dla drugiej grupy beneficjentów powstanie Mobilne Centrum Szkoleniowe IT wyposażone w komputery przenośne. Prowadzone w nim zajęcia będą służyły podniesieniu kwalifikacji i pozwalały na szerszy kontakt ze światem. Dzięki pracy asystenta osobistego opiekunowie osób niepełnosprawnych będą mogli wziąć udział w adresowanych do nich kursach, które mają na celu ułatwienie im podjęcia telepracy oraz w zajęciach, dzięki którym nabędą umiejętności stymulowania swoich podopiecznych do samorealizacji i samodzielności. Dla uczestników projektu przewidywane są także różne narzędzia wsparcia finansowego (dodatki szkoleniowe, dodatki stażowe) rekompensujące im utratę świadczeń socjalnych, która wiąże się z podjęciem działalności zawodowej. Wprowadzenie beneficjentów na rynek pracy zapewnią staże i praktyki u pracodawców. Zostanie dla nich zorganizowany konkurs „Pracodawca bez barier", promujący zatrudnianie osób niepełnosprawnych.

Rezultaty

Eksperci