BAZA REZULTATÓW | OPIS PROJEKTU


Projekt

Temat A Ułatwianie wchodzenia i powrotu na rynek pracy osobom mającym trudności z  integracją lub reintegracją na rynku pracy, celem promowania rynku pracy otwartego dla wszystkich.
Nazwa projektu Partnerstwo na Rzecz Zwiększenia Dostępności Rynku Pracy dla Osób Niewidomych
Numer projektu A0571

Opis projektu:

U podstaw powstania Partnerstwa leżała chęć zmiany trudnej sytuacji osób niewidomych na rynku pracy, które - ze względu na brak odpowiedniego wykształcenia oraz nieumiejętność korzystania z nowych technik informacyjnych i komunikacyjnych - mają znikome szanse na  znalezienie zatrudnienia. Celem Partnerstwa jest wzrost zatrudnienia o 5% osób niewidomych i słabowidzących (wyłączając grupę beneficjentów planujących dalszą edukację), rekrutujących się spośród 60 uczestników projektu (w wieku 16-35 lat), a także nakłanianie pozostałych beneficjentów ostatecznych do podjęcia dalszego kształcenia. Celem nadrzędnym projektu jest wyrównywanie szans na znalezienie zatrudnienia przez osoby niewidome, a także włączenie tej grupy w rozwój społeczeństwa informacyjnego. Beneficjentów ostatecznych podzielono na trzy grupy, ze względu na ich zróżnicowane potrzeby szkoleniowo-motywacyjne: uczniów szkół ponadgimnazjalnych, absolwentów tych szkół oraz osoby dorosłe trwale bezrobotne. Szacuje się, że w czasie trwania projektu 80% beneficjentów podniesie swoje kwalifikacje zawodowe w zakresie wykorzystania technologii informacyjnych i komunikacyjnych. Program szkoleniowy Partnerstwa przewiduje również wykształcenie praktycznych umiejętności, niezbędnych do funkcjonowania w społeczeństwie i na rynku pracy: pisania podań, wypełniania druków, redagowania CV itp. Beneficjenci programu skorzystają z pomocy doradczej (m.in. psychologów) w zakresie wyboru indywidualnej ścieżki edukacyjnej i zawodowej. Partnerstwo opracuje również raport o sytuacji osób z dysfunkcją narządu wzroku, zawierający informacje dotyczące kształcenia niewidomych studentów w szkołach wyższych oraz zestawienia obejmujące prawne aspekty ich sytuacji na rynku edukacyjnym i rynku pracy. Na podstawie raportu zostanie przygotowany poradnik dla szkół wyższych. Nawiązana współpraca z partnerstwami ponadnarodowymi umożliwi lepsze poznanie i zrozumienie stosowanych za granicą mechanizmów aktywizacji zawodowej osób niewidomych i słabowidzących. Rezultatem działań informacyjno-edukacyjnych Partnerstwa, skierowanych do grupy przedsiębiorców, będzie zmiana wizerunku osób niewidomych powodująca postrzeganie ich jako kompetentnych i wykwalifikowanych pracowników. Istotnym elementem działań jest włączenie przedsiębiorców w szerszy dialog społeczny dotyczący sytuacji bezrobotnych z dysfunkcją wzroku. Efekty działań szkoleniowo-motywacyjnych oraz system współpracy firm i instytucji, wypracowane w ramach projektu, będą wykorzystane podczas tworzenia metod, procedur i modeli pomagających zmniejszyć bariery utrudniające osobom z uszkodzonym narządem wzroku edukację i funkcjonowanie na rynku pracy.

Rezultaty

Eksperci