BAZA REZULTATÓW | OPIS PROJEKTU


Projekt

Temat A Ułatwianie wchodzenia i powrotu na rynek pracy osobom mającym trudności z  integracją lub reintegracją na rynku pracy, celem promowania rynku pracy otwartego dla wszystkich.
Nazwa projektu Niepełnosprawni - samodzielność, rodzina, rehabilitacja, edukacja, praca - system zintegrowany
Numer projektu A0458

Opis projektu:

Nadrzędnym celem Partnerstwa jest stworzenie systemu ułatwiającego wchodzenie na otwarty rynek pracy osobom niepełnosprawnym. Beneficjentami projektu są zarówno osoby niepełnosprawne, jak i ich rodziny. Pośrednimi adresatami działań Partnerstwa są także małe organizacje pozarządowe i grupy samopomocowe, które - dzięki połączeniu wysiłków - będą miały większą siłę przebicia z inicjatywami na rzecz promowania integracji społecznej i zawodowej osób niepełnosprawnych. Do beneficjentów projektu należy również zaliczyć potencjalnych pracodawców. W ramach projektu zostaną opracowane i sprawdzone w praktyce metody dotarcia do osób niepełnosprawnych, które żyją w izolacji i nie korzystały dotąd z żadnych dostępnych form pomocy. Dla tej grupy przeprowadzone zostaną zajęcia aktywizujące, ułatwiające przełamywanie biernych postaw i przywracające nadzieję na aktywne i samodzielne życie. W ramach Partnerstwa powstanie internetowy portal informacyjny „Sami o sobie". Ma on dostarczać kompleksowe informacje z zakresu rehabilitacji oraz praktyczne porady na temat organizowania pracy zawodowej przy określonym typie niepełnosprawności. Przygotowaniu beneficjentów do pracy będą służyły warsztaty aktywizacji zawodowej, połączone z programem aktywizacji zawodowej i komunikacji społecznej (prowadzone jako zajęcia stacjonarne lub e-learningowe). Wspieraniu edukacji osób niepełnosprawnych ma służyć stworzenie całkowicie nowego zawodu - brokera edukacyjnego. Osoba pełniąca taką funkcję będzie odpowiedzialna za profesjonalne zbadanie predyspozycji podopiecznego i opracowanie wraz z nim indywidualnego, realistycznego planu kształcenia, uwzględniającego stopień niepełnosprawności i potencjał intelektualny. Partnerstwo opisze zarówno narzędzia i metody pracy brokera, jak i wymagane standardy działania. W ramach modułu badającego szanse osób niepełnosprawnych na otwartym rynku pracy zostaną przeprowadzone badania ankietowe wśród potencjalnych pracodawców na temat warunków zatrudniania tych osób. Badania będą stanowiły podstawę do opracowania działań, które przyczynią się do otwarcia rynku pracy dla osób niepełnosprawnych. Uświadomią przedsiębiorcom potencjał zawodowy osób niepełnosprawnych oraz poinformują o udogodnieniach formalnych, prawnych i finansowych, dzięki którym zatrudnianie ich nie zwiększa kosztów pracy. Działania Partnerstwa mają na celu stworzenie takiej atmosfery społecznej, która pozwoli na systematyczne podnoszenie jakości życia osób niepełnosprawnych. Celowi temu służyć będą opracowania na temat właściwej jakości pracy asystenta osoby z niepełnosprawnością oraz standardy kształcenia nauczycieli w zakresie pracy z młodzieżą niepełnosprawną w klasie szkolnej (edukacja włączająca), a także model komunikacji lokalnej dotyczący osoby niepełnosprawnej (środowiskowy system wsparcia).

Rezultaty