BAZA REZULTATÓW | OPIS PROJEKTU


Projekt

Temat A Ułatwianie wchodzenia i powrotu na rynek pracy osobom mającym trudności z  integracją lub reintegracją na rynku pracy, celem promowania rynku pracy otwartego dla wszystkich.
Nazwa projektu Rozwój umiejętności życiowych Młodych Intelektualnie Sprawnych, ale Ruchowo Niepełnosprawnych (MISARN)
Numer projektu A0126

Opis projektu:

Partnerstwo zostało utworzone z myślą o wyrównywaniu szans startu w samodzielne życie
prywatne, społeczne i zawodowe osób w wieku 18-24 lat, sprawnych intelektualnie, ale niepełnosprawnych ruchowo. Jego inicjatorem i administratorem jest Fundacja „Centrum Edukacji Liderskiej". W działalność Partnerstwa zaangażowały się zarówno instytucje i organizacje pracujące na rzecz osób niepełnosprawnych, jak i podmioty zainteresowane ideą czynnego zaangażowania na rzecz tworzenia rynku pracy otwartego dla wszystkich. Beneficjentami pośrednimi projektu są rodzice (bądź opiekunowie), osoby profesjonalnie zajmujące się pomocą tej grupie, osoby zajmujące się tą tematyką z tytułu pełnionych funkcji w administracji czy organach samorządu, reprezentanci organizacji pozarządowych, a także pracodawcy i przedstawiciele niektórych zawodów, zwłaszcza związanych ze sferą usług publicznych. W ramach projektu przeprowadzone zostaną dwa badania: poziomu umiejętności życiowych beneficjentów, potrzeb w zakresie ich kształtowania lub doskonalenia oraz b) tzw. trajektorii życiowych. Wezmą w nich udział sami beneficjenci, ich rodzice oraz osoby zawodowo zajmujące się pomocą niepełnosprawnym. Na podstawie wyników tych badań powstanie modelowy program rozwoju umiejętności życiowych, który zostanie przetestowany w czasie trwania projektu. Uczestnicy wezmą udział w następujących modułach: poradnictwo obywatelskie, trening aktywności ruchowej, szkoła letnia - warsztaty integracyjno-edukacyjne, przejście ze szkoły średniej na studia, przejście ze szkoły/studiów na rynek pracy. Pozwoli to na rozwinięcie w beneficjentach umiejętności obywatelskich, upowszechnienie znajomości przysługujących praw, propagowanie postawy aktywnego dbania o własne zdrowie, zapoznanie z metodami rozwiązywania problemów życiowych. Dla osób pracujących z młodymi niepełnosprawnymi zostanie stworzony nowy kierunek studiów podyplomowych: doradca planowania kariery. Absolwenci tego kierunku będą profesjonalnie pomagać beneficjentom w planowaniu dróg rozwoju odpowiadających ich możliwościom i zainteresowaniom. Natomiast pracownikom socjalnym zostaną zaproponowane szkolenia „Przeciw bezradności", które podniosą poziom ich kompetencji zawodowych i umiejętności w kontaktach z tą szczególną grupą podopiecznych. Partnerstwo ma służyć także zmianie postaw społecznych i walce ze stereotypami związanymi z udziałem osób niepełnosprawnych w życiu społecznym. Praktyczny wymiar takich działań zostanie osiągnięty m.in. poprzez szkolenia dla pracowników komunikacji miejskiej, które pomogą rozwiązać problem samodzielnego przemieszczania się beneficjentów publicznymi środkami komunikacji. Służyć temu będzie również stworzenie sprawnego systemu informacji społecznej.

Rezultaty

Eksperci