BAZA REZULTATÓW | OPIS PROJEKTU


Projekt

Temat D Wzmocnienie krajowej gospodarki społecznej (trzeciego sektora), a w szczególności usług na rzecz społeczności lokalnych oraz poprawa jakości miejsc pracy.
Nazwa projektu Partnerstwo na rzecz profesjonalizacji trzeciego sektora
Numer projektu D0685

Opis projektu:

Celem ogólnym Partnerstwa jest profesjonalizacja organizacji pozarządowych działających w sektorze społecznym, tak aby mogły zacząć odgrywać większą rolę w procesach rozwoju społeczno- gospodarczego, a także w realizowaniu przedsięwzięć w sferze edukacji, rynku pracy, aktywizacji społeczności lokalnych oraz przeciwdziałania wszelkiej dyskryminacji i nierówności na rynku pracy. Partnerstwo opracuje programy, rozwiązania i propozycje regulacji prawnych zapewniających równoprawny udział organizacji pozarządowych w realizacji usług w dziedzinie gospodarki społecznej. Beneficjentami ostatecznymi projektu są organizacje pozarządowe z województw śląskiego i opolskiego oraz ich przedstawiciele. Szacuje się, że ze wsparcia w ramach działań Partnerstwa skorzysta co najmniej 250 organizacji i około 700 reprezentujących je osób. Przedsięwzięcie podzielone jest na trzy podprojekty. Pierwszy z nich to program edukacji dla profesjonalizacji trzeciego sektora. W ramach podprojektu zostaną stworzone modelowe rozwiązania służące eliminowaniu instytucjonalnemu tych problemów trzeciego sektora, które ograniczają udział organizacji pozarządowych w sektorze gospodarki społecznej zarówno w roli dostawcy usług dla społeczności lokalnych, jak i pracodawców. Celem drugiego z podprojektów, zatytułowanego „Wsparcie merytoryczne i infrastrukturalne dla profesjonalizacji trzeciego sektora - Inkubatory Organizacji Pozarządowych (IOP)", jest przygotowanie „inkubatorów" dla małych i średnich organizacji pozarządowych, w których otrzymają one pomoc merytoryczną i techniczną. Celem trzeciego podprojektu, noszącego tytuł „Pomocniczość w praktyce lokalnej", jest opracowanie i wdrożenie modelowego systemu współpracy międzysektorowej, tj. organizacji pozarządowych, instytucji publicznych oraz przedsiębiorstw. Realizacja tego podprojektu ma zaowocować utworzeniem instytucji animującej i organizującej współpracę międzysektorową - Ośrodka Partnerstwa Lokalnego (OPAL). Wypracowanym przez Partnerstwo rezultatem poddawanym walidacji jest „Metodologia udzielania kompleksowego wsparcia dla lokalnych organizacji pozarządowych i przygotowanie jego elementów do praktycznego zastosowania". Partnerstwo przygotuje rozwinięte opisy wypracowanych rozwiązań (Inkubatory Organizacji Pozarządowych, cykl szkoleń, Ośrodki Partnerstwa Lokalnego). Uzupełnienie będzie stanowił materiał pomocniczy „Praca a trzeci sektor", który ma ułatwić lokalnym organizacjom stworzenie i utrzymanie zespołu ludzi odpowiedniego do podejmowanych działań. W opracowaniu omówione będą również regulacje prawne, które są istotne w kontekście doskonalenia zawodowego pracowników trzeciego sektora.

Rezultaty