BAZA REZULTATÓW | OPIS PROJEKTU


Projekt

Temat A Ułatwianie wchodzenia i powrotu na rynek pracy osobom mającym trudności z  integracją lub reintegracją na rynku pracy, celem promowania rynku pracy otwartego dla wszystkich.
Nazwa projektu Wirtualny Inkubator Gospodarki Społecznej - model funkcjonowania w sieci współpracy
Numer projektu D0603

Opis projektu:

Celem Partnerstwa jest opracowanie i przetestowanie modelowego systemu wspierania tworzenia miejsc pracy w gospodarce społecznej, ze szczególnym uwzględnieniem podmiotów mających formę spółdzielni socjalnych. Doświadczenia uzyskane podczas realizowania projektów pilotażowych posłużą do opracowania modelu wsparcia gospodarki społecznej, co pozwoli na polepszenie jakości zarządzania i zatrudnienia w podmiotach trzeciego sektora, zwiększy efektywność ich działania, a tym samym będzie oddziaływać stabilizująco na liczbę i jakość utrzymywanych tam miejsc pracy. System wsparcia zostanie oparty na nowatorskim Wirtualnym Inkubatorze Gospodarki Społecznej (WISP), łączącym funkcje doradcze i szkoleniowe w zakresie prowadzenia efektywnej działalności gospodarczej z działaniami aktywizującymi grupy beneficjentów ostatecznych oraz inicjującymi procesy grupowe i reintegracyjne. Opracowane przez zespół WISP procedury wspierania rozwoju podmiotów trzeciego sektora zostaną przetestowane dzięki realizacji siedmiu projektów pilotażowych (podprojektów) w różnych branżach. Pozwoli to na sprawdzenie proponowanego modelu w zróżnicowanych warunkach rynkowych i ekonomicznych, przy udziale różnych grup beneficjentów ostatecznych. Do realizacji wybrane zostały tylko takie koncepcje projektów pilotażowych, które umożliwiają powtarzalność przedsięwzięcia. W efekcie Partnerstwo opracuje sprawdzony w praktyce, spójny system wspierania gospodarki społecznej, z uwzględnieniem zarówno warunków lokalnych, jak i ram prawnych obowiązujących w Polsce. System stworzony na podstawie doświadczeń WISP będzie skutecznym mechanizmem wspierania przechodzenia ze stanu bezrobocia, poprzez zatrudnienie o charakterze socjalnym, do funkcjonowania na otwartym rynku pracy. Celem Partnerstwa jest również rozpowszechnianie dobrych praktyk gospodarki społecznej. W ramach projektu planowane jest udzielenie pomocy szkoleniowej, doradczej oraz informacyjnej 579 osobom bezrobotnym, w tym 90 absolwentom oraz 140 rolnikom zagrożonym utratą pracy. Będą oni uczestniczyli w szkoleniach ogólnych na temat spółdzielczości, szkoleniach specjalistycznych dla kierowników spółdzielni socjalnych oraz szkoleniach specjalistycznych (merytorycznych i zawodowych). Planuje się też udzielenie pomocy doradczej trzem organizacjom pozarządowym, które są członkami Partnerstwa. W ramach tej pomocy otrzymają one wsparcie w zakresie wykonania niezbędnych analiz ekonomiczno-finansowych przedsięwzięć oraz doradztwa organizacyjnego i personalnego. Końcowym rezultatem projektu będzie opis modelu inkubatora gospodarki społecznej dostępny w formie książkowej oraz w Internecie.

Rezultaty