BAZA REZULTATÓW | OPIS PROJEKTU


Projekt

Temat D Wzmocnienie krajowej gospodarki społecznej (trzeciego sektora), a w szczególności usług na rzecz społeczności lokalnych oraz poprawa jakości miejsc pracy.
Nazwa projektu Transfer doświadczeń w zakresie gospodarki społecznej ekologicznych organizacji z Europy Zachodniej
Numer projektu D0442

Opis projektu:

Celem Partnerstwa jest opracowanie, przetestowanie i wdrożenie, na podstawie doświadczeń sektora pozarządowego z krajów Europy Zachodniej, modelu ekologicznej działalności gospodarczej. Będzie on obejmował część organizacyjno-prawną dotyczącą prowadzenia ekologicznej działalności gospodarczej przez pozarządowe organizacje ekologiczne i inne organizacje oraz część merytoryczną, zawierającą przykłady nowatorskich rodzajów działalności gospodarczej prowadzonych w krajach Europy Zachodniej, możliwych do implementacji w polskich warunkach. Zostaną tu wymienione konkretne rodzaje ekologicznej działalności gospodarczej, które - w zależności od potencjału, miejsca prowadzenia i faktycznych możliwości - mogą wdrożyć pozarządowe organizacje ekologiczne i inne organizacje w Polsce. Transferowane i testowane będą przede wszystkim takie formy działalności jak wzorcowe farmy ekologiczne, ośrodki edukacji ekologicznej pokazujące w praktyce sposoby działania technologii oszczędzania energii i wody, ośrodki doradcze obsługujące samorządy i firmy, w tym małe i średnie przedsiębiorstwa, gospodarstwa ekologiczne i agroturystyczne. W rezultacie przetestowania i wdrożenia modelu nastąpi upowszechnienie dobrych praktyk istniejących w krajach Europy Zachodniej, w tym metod aktywizacji osób zagrożonych wykluczeniem społecznym oraz sposobów przełamywania barier uniemożliwiających dostęp do rynku pracy w trzecim sektorze poprzez rozwój rynku usług z zakresu „zielonych miejsc pracy" i poprawę dostępu organizacji pozarządowych do kapitału inwestycyjnego. Beneficjenci, wykorzystując istniejący potencjał organizacyjny trzeciego sektora, będą mogli stworzyć dla siebie nowe miejsca pracy i podejmować działania na rzecz włączenia do gospodarki społecznej również innych osób. Beneficjentami ostatecznymi projektu są członkowie, działacze i wolontariusze organizacji poza rządowych oraz osoby bezrobotne, zagrożone bezrobociem i wykluczeniem społecznym zainteresowane działalnością lub pracą w tych organizacjach. Grupa docelowa obejmuje przede wszystkim mieszkańców terenów wiejskich oraz małych miast, a także terenów szczególnie zagrożonych bezrobociem. Partnerstwo planuje, że bezpośrednio objętych programem będzie 200 osób. Główny rezultat projektu, oprócz modelu działalności Centrów Rozwoju Lokalnego, będzie zawierał także inne wzorcowe formy ekologicznej działalności gospodarczej. Wybór prowadzonej działalności będzie uzależniony od potencjału organizacji, popytu na konkretny rodzaj usług na danym terenie oraz uwarunkowań lokalnych.

Rezultaty