BAZA REZULTATÓW | OPIS PROJEKTU


Projekt

Temat D Wzmocnienie krajowej gospodarki społecznej (trzeciego sektora), a w szczególności usług na rzecz społeczności lokalnych oraz poprawa jakości miejsc pracy.
Nazwa projektu "Możemy więcej" - Partnerstwo na rzecz spółdzielni socjalnych
Numer projektu D0219

Opis projektu:

Celem Partnerstwa jest stworzenie polskiego praktycznego modelu spółdzielni socjalnej dla osób wykluczonych lub marginalizowanych społecznie. Partnerstwo planuje objąć projektem 40 osób. Pierwszą grupę (około 20 osób) będą stanowić ludzie w wieku 18-25 lat opuszczający zakłady poprawcze. W skład tzw. grupy specjalistów wejdzie 20 osób długotrwale bezrobotnych, mających określone wykształcenie lub przygotowanie kierunkowe (ekonomia, pedagogika, psychologia) do podjęcia aktywności społeczno-gospodarczej, które mogą wspomóc podstawową grupę beneficjentów w tworzeniu i prowadzeniu spółdzielni socjalnej. Partnerstwo wyodrębniło cele szczegółowe projektu. Pierwszy z nich to opracowanie i wdrożenie modelu spółdzielni socjalnej dla grupy osób wykluczonych społecznie. Model ten będzie pełnił funkcję know-how dla wszystkich, którzy pragną uruchomić tego typu spółdzielnię. Kolejnym zadaniem jest przygotowanie edukacyjne beneficjentów ostatecznych do uruchomienia i prowadzenia spółdzielni socjalnej. Koncepcja szkoleń została dostosowana pod względem metodycznym do zdolności percepcyjnych beneficjentów i zdobycia przez nich podstawowej wiedzy pozwalającej na prowadzenie spółdzielni. Zadaniem Partnerstwa jest również stworzenie systemu wsparcia instytucjonalno-prawno-ekonomicznego spółdzielni socjalnych w Polsce. W trakcie realizacji projektu Partnerstwo wypracuje, przy udziale ekspertów, rekomendacje dla polityki społecznej i gospodarczej państwa. Głównym rezultatem wypracowanym przez Partnerstwo jest „Model insercji społecznej i zawodowej młodych osób wykluczonych społecznie (opuszczających zakłady karne)". Jego ideą jest stworzenie takim osobom „pomostu" między zakładem poprawczym lub karnym a społeczeństwem i rynkiem pracy. Dzięki temu osoba wykluczona będzie mogła w bezpieczny dla niej sposób przejść proces reintegracji społecznej i zawodowej. Idea ta opiera się z jednej strony na spójnej i systemowej współpracy instytucji penitencjarnych z instytucjami lokalnymi oraz koordynacji lokalnej współpracy jednostek publicznych z wszelkimi organizacjami i instytucjami społecznymi oraz prywatnymi zajmującymi się pomocą społeczną lub działającymi na rzecz tej sfery życia publicznego. Z drugiej strony podporą tego modelu jest odpowiednio przygotowana interwencja edukacyjna i socjalizacyjna, służąca usamodzielnieniu zawodowemu młodych osób wykluczonych społecznie poprzez założenie, prowadzenie i pracę w spółdzielni socjalnej.

Rezultaty