BAZA REZULTATÓW | OPIS PROJEKTU


Projekt

Temat D Wzmocnienie krajowej gospodarki społecznej (trzeciego sektora), a w szczególności usług na rzecz społeczności lokalnych oraz poprawa jakości miejsc pracy.
Nazwa projektu Cyberręka lidera - wspieranie liderów społecznych przemian w Polsce
Numer projektu D0190

Opis projektu:

Celem projektu jest przygotowanie młodych liderów społecznych do wejścia na rynek pracy w ramach trzeciego sektora, zachęcenie absolwentów do podejmowania działań w tym sektorze oraz ukazanie aktywności w organizacjach pozarządowych jako alternatywy dla działalności w biznesie czy wyjazdu za granicę. Partnerstwo zamierza również określić możliwości zatrudnienia w ramach trzeciego sektora, zidentyfikować braki organizacyjne i merytoryczne w organizacjach, podnieść poziom wiedzy o potencjale i znaczeniu tego sektora, a także stworzyć spójny system współpracy ponadnarodowej. Grupę docelową projektu stanowią absolwenci szkół policealnych, pomaturalnych i wyższych (120 osób w przedziale wiekowym 20-37 lat). Wezmą oni udział w szkoleniach, a następnie w praktykach zorganizowanych według zasady „mistrz-uczeń", które przygotują ich do pracy w trzecim sektorze. Otrzymają również pomoc w założeniu własnych organizacji non-profit lub wsparcie w pierwszej płatnej pracy w trzecim sektorze. W ramach projektu powstanie Pozarządowy Ośrodek Kariery - modelowa instytucja kompleksowo wspierająca i promująca trzeci sektor jako rynek pracy. POK będzie agencją pośrednictwa pracy i praktyk oraz wolontariatu działającą na potrzeby trzeciego sektora. Ma także świadczyć usługi z zakresu poradnictwa zawodowego uwzględniające organizacje pozarządowe jako element rynku pracy. Oprócz oferty związanej z pośrednictwem i poradnictwem zawodowym POK dysponuje narzędziami umożliwiającymi promowanie idei zatrudnienia w sektorze gospodarki społecznej. Pozarządowy Ośrodek Kariery to główny rezultat wypracowany przez Partnerstwo. Partnerstwo opracowuje również Poradnik lidera przemian społecznych „Mogę, więc jestem". Publikacja zawiera dwa główne elementy: praktyczne informacje dotyczące możliwości zaangażowania się w działania organizacji pozarządowych i uzyskania w nich zatrudnienia oraz relacje osób, które pokonały drogę od wolontariusza do pracownika organizacji pozarządowej. Ostatnim elementem rezultatu wypracowanego przez Partnerstwo jest serwis internetowy poświęcony tematyce trzeciego sektora, skierowany zarówno do osób zainteresowanych pracą w organizacjach pozarządowych, jak i do pracowników tych organizacji.
Rezultaty projektu mogą być wykorzystane przez organizacje pozarządowe, instytucje szkoleniowe, administrację rządową, instytucje rynku pracy, samorząd terytorialny, partnerów społeczno- gospodarczych, instytucje działające na rzecz grup zagrożonych wykluczeniem społecznym, ośrodki edukacyjne lub szkoleniowe, a także media i opinię publiczną.

Rezultaty