BAZA REZULTATÓW | OPIS PROJEKTU


Projekt

Temat A Ułatwianie wchodzenia i powrotu na rynek pracy osobom mającym trudności z  integracją lub reintegracją na rynku pracy, celem promowania rynku pracy otwartego dla wszystkich.
Nazwa projektu Inicjatywa na rzecz rozwoju przedsiębiorczości Romów "Kxetanes - Razem"
Numer projektu A0211

Opis projektu:

Celem Partnerstwa jest integracja społeczna i wyrównanie szans społeczności romskiej na rynku pracy. Administratorem Partnerstwa jest Małopolska Wyższa Szkoła Ekonomiczna, a w jego pracach biorą udział różne podmioty, które dysponują zróżnicowanym i uzupełniającym się doświadczeniem - znają specyfikę społeczności romskiej, orientują się w zapotrzebowaniu lokalnego i krajowego rynku pracy, mają doświadczenie metodyczne w opracowywaniu i wdrażaniu projektów. Romowie (beneficjenci projektu) są grupą dysfunkcyjną zarówno pod względem społecznym, jak i ekonomicznym. W ramach projektu opracowano projekt Modelu Partnerstwa Lokalnego - zaangażowania lokalnych instytucji w stworzenie kompleksowej metody aktywizacji zawodowej, uwzględniającej specyficzne potrzeby społeczności romskiej. Opracowano metodykę doradztwa oraz zaproponowano odpowiednie szkolenia, zarówno zawodowe, jak i przygotowujące do prowadzenia własnej działalności gospodarczej (marketing, księgowość, zarządzanie, obsługa komputera). Oferta Partnerstwa skierowana do beneficjentów obejmuje szkolenia zawodowe oraz doradztwo z zakresu działalności gospodarczej i technologii informacyjnej, a także szkolenia z lobbingu na rzecz poprawy obecnej sytuacji Romów. Po zakończeniu funkcjonowania Partnerstwa zaktywizowana grupa będzie samodzielnie funkcjonować na rynku pracy, powstaną miniprzedsiębiorstwa, które być może dadzą zatrudnienie innym przedstawicielom społeczności romskiej. W ramach Partnerstwa zostanie powołane Romskie Centrum Aktywizacji i Rozwoju Zawodowego, które będzie pełnić funkcję inkubatora przedsiębiorczości, zapewniając usługi doradcze w zakresie księgowości, technologii informacyjnej, marketingu, dystrybucji i logistyki nie tylko Romom, ale całej społeczności lokalnej. Jednocześnie będzie to ich pierwsze miejsce pracy, Centrum ma bowiem funkcjonować również po zakończeniu działania Partnerstwa, a jego pracownicy zostaną przeszkoleni w zakresie samodzielnego poszukiwania środków finansowych. Powstanie także Forum Aktywizacji Zawodowej Romów - jego zadaniem będzie lobbing na rzecz projektu, wspieranie merytoryczne, propagowanie dialogu społecznego, koordynowanie współpracy na poziomie lokalnym, krajowym i międzynarodowym oraz podejmowanie działań promocyjnych. Dostępna będzie również baza projektu, w której zostaną przedstawione najlepsze praktyki, opis indywidualnych przypadków oraz poradnik metodyczny.

 

Rezultaty