AKTUALNOŚCI | DZIAŁANIA KSW


AKTUALNOŚCI

2008-07-18

Nowy Biuletyn Informacyjny EQUAL już na stronie!

IllustrationW dziale "Publikacje" dostępny jest najnowszy numer Biuletynu Informacyjnego EQUAL, poświęcony w głównej mierze laureatom wyróżnień "Jaskółki rynku pracy".

więcej
2008-07-08

Ukazała się nowa publikacja: Idea partnerstwa w praktyce Programu Inicjatywy Wspólnotowej EQUAL.

IllustrationUkazała się nowa publikacja: "Idea partnerstwa w praktyce Programu Inicjatywy Wspólnotowej EQUAL". Zawiera ona informacje na temat Partnerstw na rzecz Rozwoju tworzonych w Polsce w ramach Programu Inicjatywy Wspólnotowej EQUAL, podejmujących działania wymierzone w patologiczne zjawiska związane z „Polską drugiej prędkości".

więcej
2008-07-08

Przenoszenie autorskich praw majątkowych i umów licencyjnych (Komunikat IZ)

Instytucja Zarządzająca zwraca się do Administratorów Partnerstw na rzecz Rozwoju o przesyłanie umów przenoszących autorskie prawa majątkowe i umów licencyjnych wraz z pismem przewodnim, zawierającym dane kontaktowe osoby odpowiedzialnej za sporządzenie umowy (imię, nazwisko, nr telefonu, adres e-mail). Powyższe informacje - w razie zaistnienia takiej konieczności - ułatwią Instytucji Zarządzającej EQUAL kontakt z Administratorem, co przyspieszy proces podpisywania umów.

więcej
2008-06-24

Ogłoszenie dotyczące wyboru wykonawcy na opracowanie poradnika dla podmiotów uczestniczących w realizacji Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki

Ministerstwo Rozwoju Regionalnego w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki poszukuje wykonawcy, który opracuje poradnik dla podmiotów uczestniczących w realizacji PO KL (Instytucji Pośredniczących, Instytucji Pośredniczących II stopnia, a w szczególności wnioskodawców - instytucji szkoleniowych) dotyczący zwiększenia dostępności dla osób o szczególnych potrzebach wsparcia w ramach projektów PO KL (postępowanie poniżej 14 tys. euro).

więcej
1 2 3 4 5

REZULTATY

Utworzenie krajowego modelu współpracy instytucji wymiaru sprawiedliwości i sektora pozarządowego na rzecz readaptacji społecznej i aktywizacji zawodowej skazanych oraz byłych skazanych

Polski system prawny przewiduje szereg rozwiązań umożliwiających wspomaganie byłych więźniów. Wsparcia udzielają zarówno Służba Więzienna (m.in. pomoc postpenitencjarna) oraz organy sądownictwa (m.in. dozór kuratorski), jak i różne organizacje społeczne. Jednakże dotychczasowa praktyka wskazuje, iż świadczona pomoc jest niezintegrowana i niespó...

więcej

WYDARZENIA

2009-06-08

XVII posiedzenie Komitetu Monitorującego Program Rozwój Zasobów Ludzkich i XX posiedzenie Komitetu Monitorującego Program Inicjatywy Wspólnotowej EQUAL

4 czerwca 2009 roku odbyły się posiedzenia Komitetu Monitorującego Program Rozwój Zasobów Ludzkich i Komitetu Monitorującego Program Inicjatywy Wspólnotowej EQUAL, które były okazją do sporządzenia podsumowań.

więcej
2008-08-29

Ministerstwo Rozwoju Regionalnego ogłasza nabór ekspertów do oceny projektów programów operacyjnych na lata 2007-2013.

Ministerstwo Rozwoju Regionalnego ogłosiło piąty nabór ekspertów powoływanych w celu oceny projektów realizowanych w ramach programów operacyjnych na lata 2007 - 2013. W ramach tego naboru o wpis na listę ekspertów mogą ubiegać się m. in. kandydaci na ekspertów w dziedzinie Współpraca ponadnarodowa w obszarze kapitału ludzkiego.

więcej