BAZA REZULTATÓW | OPIS REZULTATU SZKOLENIOWEGO


Nazwa rezultatu szkoleniowego Model kompleksowej pomocy dzieciom i rodzicom obejmujący opiekę i rehabilitację dzieci niepełnosprawnych

Opis rezultatu szkoleniowego:

Rezultatem głównym Partnerstwa jest wypracowanie Modelu kompleksowej pomocy dzieciom i rodzicom obejmującej opiekę i rehabilitację dzieci niepełnosprawnych. Model pomocy dzieciom niepełnosprawnym i ich rodzicom obejmuje rozwiązania organizacyjne, finansowe oraz metodyczne, ułatwiające zapewnienie dzieciom kompleksowej i skoordynowanej opieki przez kilka godzin dziennie. Proponowany model jest próbą rozwiązania problemu społecznego, jakim jest wykluczenie społeczne rodzin posiadających dziecko niepełnosprawne. Wypracowany model jest realizowany przez Punkt Opieki i Rehabilitacji Dzieci Niepełnosprawnych, w ramach Ośrodka Wczesnej Interwencji Polskiego Stowarzyszenia na rzecz Osób z Upośledzeniem Umysłowym. Równocześnie funkcjonuje Punkt Interwencji Kryzysowej, który zapewnia opiekę psychologiczną dla rodziców dzieci niepełnosprawnych, połączoną z opieką nad dziećmi i ich rehabilitacją w czasie pracy rodziców.
W ramach systemu pomocy rodzinie, podejmowano działania związane z podnoszeniem kwalifikacji zawodowych rodziców. W oparciu o działalność Punktu Doradztwa Zawodowego i Pośrednictwa Pracy określane są modelowe ścieżki zatrudnienia dla każdego z rodziców i stanowią podstawę do opracowywania szkoleń tematycznych. Partnerstwo zaplanowało przeprowadzenie dwóch rodzajów szkoleń:
- szkolenia ogólne związane z nabywaniem podstawowych umiejętności, najczęściej poszukiwanych przez pracodawców na rynku pracy;
- szkolenia dostosowane do indywidualnych potrzeb rodziców, a uwzględniające posiadane przez nich umiejętności.
W odniesieniu do przedsiębiorców oraz rodziców dzieci niepełnosprawnych Partnerstwo promuje ideę pracy w niestandardowym wymiarze czasu (elastyczne formy zatrudnienia), organizując cykl w tym zakresie szkolenia. Partnerstwo zaplanowało również przygotowanie drugiego rezultatu w formie opracowania założeń do jednolitej ustawy, której zadaniem będzie implementacja proponowanego modelu kompleksowej opieki pomocy dzieciom i rodzicom do polskiego systemu opieki społecznej.

Warunki konieczne do stosowania rezultatu:

Wypracowany rezultat może zostać wykorzystany w odniesieniu do innych grup, które wymagają opieki połączonej z rehabilitacją. Model powinien być wdrażany całościowo. Nie można go rozdzielać na dwa mniejsze moduły, bowiem jego istotą jest kompleksowe połączenie dwóch rodzajów usług - opieki i rehabilitacji.

Opinia eksperta:

Partnerstwo zaproponowało nowatorskie podejście do problemu niepełnosprawności dzieci w kontekście przeciwdziałania wykluczeniu społecznemu całych rodzin, posiadających dzieci z niepełnosprawnością. Pełne i efektywne wdrożenie modelu powinno przyczynić się do zmniejszenia skali odchodzenia z rynku pracy opiekunów, dezaktualizacji posiadanych kwalifikacji zawodowych rodziców lub przerywania kształcenia, a tym samym zahamowania przeciwdziałania społecznemu wykluczeniu. Przygotowanie i przetestowanie tego kompleksowego rozwiązania, czyli wsparcia dla grupy zagrożonej wykluczeniem, będzie możliwe do zastosowania z ewentualnymi specyficznymi modyfikacjami na rzecz grup o innej charakterystyce. Kompleksowość podejścia do problemów rodzin, głównie kobiet, wynikających z niepełnosprawności dzieci związana jest nie tylko z problematyką opiekuńczą i rehabilitacyjną, ale także wychowawczo-edukacyjną i integracyjną. Propozycja Partnerstwa odnosząca się do przygotowania obywatelskiego projektu ustawy zawierającego uregulowania dotyczące zagwarantowanie opieki połączonej z rehabilitacją dziecka niepełnosprawnego w oparciu o Ośrodki Wczesnej Interwencji, jest ujęciem innowacyjnym w kontekście modelu, a nie regulacji prawnych.
Brak informacji o produktach w odniesieniu do prowadzonych szkoleń ogólnych i zawodowych dla rodziców.

Beneficjenci:

przedsiębiorcy, rodzice dzieci niepełnosprawnych


Rezultat został przygotowany w ramach PIW EQUAL

Numer projektu G0084

Czy rezultat jest rekomendowany przez eksperta: tak

Czy rezultat może być stosowany bez wsparcia finansowego: nie

Region testowania: Mazowieckie