BAZA REZULTATÓW | OPIS REZULTATU SZKOLENIOWEGO


Nazwa rezultatu szkoleniowego Modelowy system działań umożliwiających poprawę sytuacji zawodowej społeczności romskiej

Opis rezultatu szkoleniowego:

Rezultatem jest Modelowy system działań umożliwiających poprawę sytuacji zawodowej społeczności romskiej. Jest to model współpracy organizacji romskich, instytucji samorządowych i instytucji wyspecjalizowanych w działalności edukacyjnej. W skład modelu włączeni są konsultanci romscy (przedstawiciele grupy odbiorców uczestniczących we wszystkich etapach realizacji projektu) oraz dwie instytucje wyspecjalizowane w rozwiązywaniu problemów zawodowych beneficjentów - Romskie Pośrednictwo Pracy i Romska Agencja Artystyczna. Składową rezultatu jest:
- kurs doskonalący o charakterze zawodowym, podnoszący kwalifikacje;
- kurs doskonalący przygotowujący do prowadzenia własnej działalności gospodarczej;
- kursy poświęcone równości płci, aspekty prawne, warsztaty i treningi psychologiczne;
- poradnik dla poszukujących pracy, na bazie konsultacji ze środowiskami romskimi.

Warunki konieczne do stosowania rezultatu:

Modelowy system działań umożliwiających poprawę sytuacji zawodowej społeczności romskiej może być wykorzystywany jako część programu na rzecz społeczności romskiej w Polsce prowadzonego przez Ministerstwo Spraw Wewnętrznych i Administracji. Może być również wprowadzony do praktyki instytucji samorządowych i państwowych, w tym publicznych instytucji rynku pracy, Ośrodków Pomocy Społecznej, a także niepublicznych instytucji rynku pracy. Warunkiem koniecznym do wdrożenia rezultatu jest partnerska współpraca z organizacjami reprezentującymi grupy docelowe, zaangażowanie w charakterze konsultantów i możliwie szerokie włączenie Romów w podejmowane działania.
Konieczne jest przeprowadzenie rozpoznania potrzeb i możliwości mniejszości etnicznej, np. preferowany system zatrudnienia (etatowe, samozatrudnienie). Wielkość nakładów związanych z wdrożeniem jest uzależniona od liczby grupy odbiorców, biorących udział w projekcie i obejmuje koszty szkoleń, zatrudnienia konsultantów (romskich), organizację, koordynację, pomoc w uzyskaniu zatrudnienia, koszty administracyjne oraz druk poradnika dla osób poszukujących pracy z tej grupy docelowej. Po ewentualnych modyfikacjach system może być kierowany do innych grup docelowych o niskim poziomie wykształcenia, wykluczonych z rynku pracy (np. do niektórych grup imigrantów i uchodźców).

Opinia eksperta:

Rezultat posiada wysoki potencjał replikacji, po koniecznych modyfikacjach system może być, zdaniem eksperta, kierowany do innych grup docelowych o niskim poziomie wykształcenia lub niedostosowanym profilu wykształcenia - wykluczonych z rynku pracy: przede wszystkim do niektórych grup imigrantów i uchodźców, a także mniejszości etnicznych. Rezultat wykorzystuje potencjał i posiadane już umiejętności grup docelowych, co może być przesłanką do kontynuacji aktywności tej grupy na rynku pracy po zakończeniu projektu Equal.

Beneficjenci:

romowie


Rezultat został przygotowany w ramach PIW EQUAL

Numer projektu A0567

Czy rezultat jest rekomendowany przez eksperta: tak

Czy rezultat może być stosowany bez wsparcia finansowego: nie

Region testowania: Małopolskie-Oświęcim, Opolskie-Kędzierzyn-Koźle, Opolskie-Nysa