BAZA REZULTATÓW | OPIS REZULTATU SZKOLENIOWEGO


Nazwa rezultatu szkoleniowego System wyjścia z bezrobocia rodzinnego na wsi

Opis rezultatu szkoleniowego:

Rezultatem głównym Partnerstwa jest System wyjścia z bezrobocia rodzinnego na wsi, który stanowi kompleksowy system wsparcia rodziny. Jest on oparty na zintegrowaniu powiatowej i gminnej pomocy instytucjonalnej z systemem pomocy obywatelskiej oraz na zaangażowaniu lokalnych społeczności, czyli beneficjentów, rodzin beneficjentów oraz potencjalnych pracodawców. W celu opracowania instrumentów kompleksowego oddziaływania na rodzinę zagrożoną dziedziczeniem bezrobocia Partnerstwo przygotowuje system współdziałania instytucji lokalnych i regionalnych (samorządy, przedsiębiorcy, lokalni liderzy, organizacje pozarządowe itp.). Do elementów składowych wymienionego rezultatu należy zintegrowany system wsparcia obejmujący zestaw procedur, schematów postępowania oraz standaryzowanych narzędzi pracy Animatora Pracy, Klubu Wsparcia Koleżeńskiego, Operatora Informacji. System wsparcia zostanie przedstawiony w przygotowywanej publikacji.
Zadania Animatora Pracy, dotyczą bezpośredniej współpracy z rodziną, ułatwiając jej reintegrację na rynku pracy i podejmując działania wpływające na zmniejszanie dystansu pomiędzy instytucjami rynku pracy a rodziną. Animator Pracy, w ramach realizacji projektu, prowadzi nabór beneficjentów, przygotowuje diagnozę ich potrzeb i posiadanych umiejętności, przeprowadza test motywacji rodziny, współtworzy razem z rodziną plan pracy, zawiera umowy z odpowiednimi organizacjami (np. Powiatowymi Urzędami Pracy, Powiatowymi Centrami Pomocy Rodzinie, Ośrodkami Pomocy Społecznej). Animator Pracy korzysta z pomocy Klubów Wsparcia Koleżeńskiego oraz z usług lokalnych Operatorów Informacji, czyli wyspecjalizowanych komórek, których zadaniem jest gromadzenie i udostępnianie niezbędnych danych uczestnikom projektu, instytucjom samorządowym, organizacjom pozarządowym i pracodawcom do skutecznego prowadzenia programu.
System Lokalnych Klubów Wsparcia Koleżeńskiego stanowi grupa osób, wywodzących się ze społeczności lokalnej, której celem jest upowszechnianie informacji o usługach, wpływanie na zmianę nastawienia środowiska do stereotypowego obrazu pracownika z regionu popegeerowskiego. W ramach Klubów podejmowane działania są realizowane przez kolegów doradców, wyłonionych na terenie poszczególnych powiatów.

Warunki konieczne do stosowania rezultatu:

Do stosowania rezultatu konieczne są:
- zbudowanie partnerstwa na rzecz wdrożenia systemu w powiecie, włączając w to instytucje takie jak: administracja samorządowa - starostwo, gminy, instytucje rynku pracy, organizacje kościelne, organizacje pozarządowe, szkoły i placówki edukacyjne, ośrodki pomocy społecznej;
- sporządzenie analizy potencjału i potrzeb poszczególnych instytucji danego systemu oraz beneficjentów;
- wykorzystanie i wdrożenie procedur dotyczących funkcjonowania systemu, wypracowanych przez partnerstwo;
- przygotowanie i podpisanie umowy pomiędzy instytucjami funkcjonującymi w tym systemie wsparcia;
- przygotowanie i przeprowadzenie niezbędnych działań do funkcjonowania Klubów Wsparcia Koleżeńskiego;
- przygotowanie do pracy Animatora Pracy oraz osób prowadzących Kluby Wsparcia i Operatorów Informacji

Opinia eksperta:

Rezultat główny przygotowany przez Partnerstwo odnosi się do przygotowania systemu wyjścia z bezrobocia rodzinnego na terenach wiejskich, który jest oparty na zintegrowaniu pomocy instytucjonalnej, powiatowej i gminnej, z systemem pomocy obywatelskiej oraz na zaangażowaniu lokalnych społeczności, w tym grupy docelowej projektu. Istotą rezultatu jest objęcie wsparciem rodzin wiejskich dotkniętych problemem bezrobocia rodzinnego lub pokoleniowego. Odbywa się to za pomocą przygotowanych w ramach realizacji projektu procedur, metod, narzędzi i zasad współpracy, składających się na zaprojektowany system wsparcia. Wypracowany system został przetestowany na terenie czterech powiatów w regionie zachodniopomorskim. Przygotowany system wyjścia z bezrobocia obejmuje wsparciem (diagnoza, aktywizacja i świadczenie usług) całą rodzinę i wykorzystuje w swoich działaniach społeczność lokalną, samorząd, przedsiębiorców, co czyni działania Partnerstwa nowatorskimi nie tylko na poziomie rodziny objętej wsparciem, ale głównie na poziomie instytucjonalnym. Dzieje się tak poprzez integrację podejmowanych działań na rzecz bezrobotnych rodzin, będących mieszkańcami danej lokalnej społeczności. Elementami wypracowanego systemu, zasługującym zdaniem eksperta na podkreślenie, jest wprowadzenie Animatora pracy oraz Klubów Wsparcia Koleżeńskiego. Zadania Animatora pracy związane są generalnie z reintegracją rodziny z rynkiem pracy oraz inkluzją społeczną. Natomiast kluby stanowią grupę osób wywodzących się z lokalnej społeczności wspierających rodzinę bezrobotnych oraz działania Animatora.

Beneficjenci:

mieszkańcy społeczności lokalnych, osoby bezrobotne, rodziny osób długotrwale bezrobotnych


Rezultat został przygotowany w ramach PIW EQUAL

Numer projektu A0140

Czy rezultat jest rekomendowany przez eksperta: tak

Czy rezultat może być stosowany bez wsparcia finansowego: nie

Region testowania: Zachodniopomorskie